זיהוי ומיפוי קונפליקטים - בחינת שימושים הדדיים

סוג הכלי: ידע

בחינת יחסי הגומלין בין אתרים ופעילויות שונות בשטחים הפתוחים במועצה וזיהוי היתכנות לקיום הדדי וקונפליקטים ביניהם.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • מיתון קונפליקטים ומתחים בשטחים הפתוחים ושיפור איכות החיים במועצה.

 • ביסוס שיתופי פעולה בין בעלי עניין בשטחים הפתוחים.

דוגמה

זיהוי קונפליקטים בין ייעודי קרקע שונים למשל בין שטחים חקלאיים לבין שטחים רגישים סביבתית כגון ערוצי נחלים, או בין שימושים תעשייתיים לבין אזורי מגורים וכדומה.

זמן נדרש למימוש הכלי

 • ניתן ליישום בטווח המיידי

 • משך היישום הוא בין 4-6 חודשים, כולל תהליך מקדים של איסוף מידע ומיפוי מרכיבים שונים בשטחים הפתוחים

מענה ללחצי פיתוח

הכלי לא מספק מענה ישיר ללחצי פיתוח, אבל יכול לסייע באיתור והערכת איומים על השטחים הפתוחים וזיהוי הגורמים מולם יש לפעול.

משאבים נדרשים

 • נדרשת הקצאה נמוכה של משאבים עבור שעות עבודה לגורם מהמועצה שיאסוף את המידע הנדרש ויבצע בחינה וניתוח של היחסים בין השימושים השונים.

 • ניתן להיעזר באיש מקצוע כגון מתכנן או אדריכל נוף לליווי/הובלת התהליך.

שימו לב

הכלי מהווה שלב מקדים להכנת תכנית פעולה לתכנון וניהול השטחים הפתוחים.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי
זיהוי הזיקות והיחסים בין שימושים ופעילויות שונות בשטחים פתוחים על מנת לבחון את האפשרות לקיום הדדי ביניהם ולזהות קונפליקטים קיימים או אפשריים, לצורך ניצול המרחב הפתוח בצורה מיטבית.

רציונל כללי
 

יצירת מטריצה/טבלה או מפה פיסית המציגה את יחסי הגומלין בין אתרים ופעילויות שונות בשטחים הפתוחים במועצה - לצורך הערכת האפשרות לקיום הדדי ביניהם:

 • אילו פעילויות/שימושים מתקיימים זה לצד זה ותומכים/לא פוגעים באטרקטיביות אחד של השני- למשל שטחי יער ותשתית לפעילות פנאי ונופש, כגון אתרי פיקניק או שבילי אופניים.

 • אילו פעילויות/שימושים דורשים התאמה או תשומת לב מיוחדת על מנת שיוכלו להתקיים זה לצד זה, למשל התאמה של שימושים חקלאיים בסמוך לסביבת מגורים כך שלא תפגע איכות המגורים.

 • אילו פעילויות ראוי להפריד כך שלא יתקיימו זה לצד זה למשל תעשייה וערוצי נחלים, על מנת למנוע זיהום של רצועת הנחל שיש לה גם במקרים רבים תפקיד אקולוגי כמסדרון לבע"ח.

הניתוח יכול להתמקד באזור מסוים במועצה או בנושא מסוים. לחילופין הניתוח יכול להתייחס לקונפליקטים בין מגוון פעילויות המתרחשות בשטחים הפתוחים.

כלי זה הוא אמצעי לאיסוף מידע, ללימוד וניתוח השטחים הפתוחים והוא מסייע בפיתוח דפוסי חשיבה לתכנונם וניהולם. הכלי יכול לשמש כתהליך מקדים להכנת תכנית מרחבית של השטחים הפתוחים במועצה, או כאמצעי בפני עצמו לאיסוף מידע ולמידה על המתרחש בשטחים הפתוחים של המועצה.

קהל היעד
המועצה האזורית.

רלוונטיות לתחומי פעילות
הכלי רלוונטי לתחומים בהם עשויים להתקיים קונפליקטים בשטחים הפתוחים: סביבתיים, חקלאיים וגם עקב פעילות מבקרים/פנאי ונופש.

מקור וניסיון ביישום

 • במסגרת תכנית אב לשטחים פתוחים במועצה אזורית גולן הוכן מיפוי קונפליקטים. דרישות הגופים והגורמים השונים בשטח הוצבו על מפה ונבחנו סתירות ביניהם.

 • במסגרת הכנת תכנית אב לשטחים פתוחים בלב השרון, פותחה מטריצה הבוחנת את היחסים בין פעילויות ושימושים שונים בשטחים הפתוחים. בהתאם לצרכי המועצה, המטריצה שמה דגש על פיתוח פעילות פנאי ונופש והתאמתה לשימושי הקרקע והפעילויות הקיימות במועצה. ראה דוגמא בהמשך תיק הכלי.

פרישה גיאוגרפית
יישום הכלי ייעשה בתחום המועצה או בחלוקה ליחידות גיאוגרפיות בתוך המועצה. הכלי יכול להתייחס גם לקונפליקטים המתקיימים בגבול עם רשויות סמוכות.

גמישות
הכלי דינאמי וניתן להתאים את תוכנו ואופן ההצגה שלו לאופי המועצה ולצרכיה. ניתן למשל לשנות את היקף השטח הנידון (ניתוח כל תחום המועצה או רק חלקים ממנה), או להתמקד בקונפליקטים מתחום מסוים (למשל רק מתחום הסביבה, תחום הפנאי ונופש או תחום הבטיחות והביטחון). בנוסף, ניתן לבחור את אופן הצגת הניתוח- על מפת המועצה, בטבלה או בדרכים אחרות.

מענה ללחצי פיתוח
מיפוי קונפליקטים יכול לסייע באיתור והערכת איומים על השטחים הפתוחים וזיהוי הגורמים מולם יש לפעול, אך הוא לא מספק מענה ישיר למניעת פיתוחם.

משאבים נדרשים
יישום הכלי דורש תקציב נמוך, רובו נדרש עבור שעות עבודה לגורם מהמועצה שיערוך את המיפוי ואת המפגשים עם הנציגים השונים. במידה ואין במועצה מערכת מידע גיאוגרפית, יש להסדיר הטמעה של המערכת או שימוש במקור חיצוני- אלו מצריכים תקציבים נוספים.

חוזקות וחולשות

חוזקות:

 • זיהוי ומיפוי הקונפליקטים במועצה בצורה מסודרת.

 • הכלי פשוט יחסית ליישום וניתן להשתמש בתשתיות ומשאבים קיימים במועצה.

 • ניתן ליישום באופן מיידי.

 • בסיס ליצירת שיתופי פעולה עם בעלי עניין בשטחים הפתוחים.

 • יכול לתרום בגישור ומיתון קונפליקטים בין בעלי העניין בשטחים הפתוחים ולהביא לשיפור איכות החיים במועצה.

חולשות:

 • עשוי להציף סוגיות רגישות ולעורר התנגדויות, אף כי הכלי יסייע לגשר עליהם.

 

 

מידת התאמה של הכלי לקהל היעדד

הכלי נדרש בכל המועצות שטרם ערכו תהליכים ללימוד, מיפוי וניתוח השטחים הפתוחים בתחומם, כבסיס לקידום תכנית פעולה כוללת לשטחים הפתוחים ולקבלת החלטות. הכלי רלוונטי במיוחד במועצות שעוברות תהליכי שינוי משמעותיים (חברתיים, פיסיים או אחרים).


 

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)
כל מועצה תבחן מי הגורם המתאים להובלת הנושא. יש לבחור גורם המכיר את המועצה, שטחיה ותושביה היטב ויש לו אפשרות לסייר בשטח. כמו כן, מומלץ לבחור גורם המעורב בתהליכי התכנון במועצה.
גורמים אפשריים הם: רכז שטחים פתוחים/רכז יחידה סביבתית או גורם ממחלקת ההנדסה של המועצה.

בעלי עניין

בתהליך פיתוח הכלי:

 • רשויות מקומיות גובלות

 • קהילה מקומית - תושבי המועצה, חקלאים או בעלי עסקים אחרים בשטחים הפתוחים

 • גופי סביבה כגון רט"ג, קק"ל, רשות הנחל והניקוז המעורבים בניהול השטחים במועצה

 • קבוצות סביבה מקומיות

ביישום הכלי בפועל:

 • יחידות סביבתיות

שלבי ביצוע ולוחות זמנים

יישום כלי זה נערך בתהליך פנימי של המועצה. התהליך קצר יחסית וניתן ליישמו בטווח המיידי. יישום הכלי כולל:

1. איסוף מידע

זיהוי שימושי קרקע, אתרים נקודתיים ופעילויות קיימות ומתוכננות במרחב וסימונם על גבי מפה/מפות. שלב זה יתבסס על ניתוח מיפוי קיים, סיורים בשטח ותכניות מתאר מאושרות. בנוסף, בשלב זה מומלץ לערוך מפגשים עם תושבים ונציגי המגזר הכפרי על מנת לחשוף את מכלול הקונפליקטים הקיימים.

משך: עד חודשיים מתחילת יישום הכלי.

2. עיבוד המידע

ניתוח ההתאמה בין השימושים והפעילויות בשטחים הפתוחים בהתייחס לקריטריונים כגון: רגישות אקולוגית ו/או רגישות נופית של השימוש; קיומם או יצירתם של מטרדי רעש, ריח ואבק; סוגיות סטטוטוריות וניהוליות כגון בעלות על קרקע; סוגיות של ביטחון ובטיחות; זמן השהייה במרחב (שהייה קבועה למשל באזור מגורים לעומת שהייה לפרקי זמן קצרים או מעבר בלבד למשל בשבילי אופניים); מספר השוהים במרחב (נפח המבקרים, מספר המועסקים וכדומה), סוג המשתמשים (למשל תושבים/תיירים, נוער/קשישים) וכדומה. כל מועצה יכולה להגדיר את הקריטריונים השונים בהתאם למאפייניה.

משך: עד שישה שבועות מתום תהליך איסוף המידע.

3. מסמך מסכם

הכנת מסמך המציג את ניתוח יחסי הגומלין בין שימושים ופעילויות שונות באמצעות טבלה (מטריצה) ו/או מפה, והמלצות בהתאם לניתוח זה.

משך: עד חודש מתום תהליך עיבוד המידע.

בשלב זיהוי ומיפוי הקונפליקטים יש להקפיד על כך שהצגת המידע תעשה באופן ניטרלי ומאוזן. מומלץ לבצע את הניתוח באמצעות מערכת מידע גיאוגרפית כגון GIS.

משאבים נדרשים (כולל עלויות)
 

יישום הכלי דורש תקציב נמוך, רובו נדרש עבור שעות עבודה לגורם מהמועצה שיערוך את המיפוי והניתוח ויקיים מפגשים עם הנציגים השונים. במידה ואין במועצה מערכת מידע גיאוגרפית, רצוי להסדיר גישה למערכת מסוג זה, או באמצעות הטמעה של המערכת במועצה או ע"י שימוש במקור חיצוני- אלו מצריכים תקציבים נוספים.

מקורות מימון אפשריים

משרדי ממשלה המעוניינים בקידום תכניות אזוריות, כחלק מתהליך הכנת התכנית: משרד הפנים, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה.

 

אילו תנאים נדרשים ליישום
קיום מפגשים עם התושבים ובעלי עניין בשטחים הפתוחים, נגישות למערכת מידע גיאוגרפית, מינוי פרוייקטור מהמועצה לביצוע המשימה.

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

זיקה ישירה בתהליך עם הכנת תכנית מרחבית רב נושאית לשטחים פתוחים.

כלים נוספים שיכולים לסייע ליישום הכלי:

 • סקר ערכי טבע, נוף וחקלאות – רצוי כשלב מקדים למיפוי

 • הטמעת מערכת מידע לתכנון וניהול השטחים הפתוחים

 • מפגשי דיאלוג

 • הקמת מנגנון לגישור קונפליקטים במועצה

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

 • הטמעת המלצות לטיפול בקונפליקטים במסגרת תכנית אב / תכניות עבודה של המועצה.

 • שילוב בין פעילויות ושימושים שעד כה לא התקיים וגישור ומיתון מתחים קיימים בין בעלי עניין שונים.

מדריכים נלווים רלוונטיים

 • מדריך ניטור השטחים הפתוחים במועצות האזוריות

נספח

את הכלי "זיהוי ומיפוי קונפליקטים" ניתן ליישם בשני אופנים - באמצעות ניתוח טבלאי (מטריצה) ובאמצעות ניתוח על גבי מפה. הניתוח יכול להתמקד באזור מסוים במועצה או בנושא מסוים. לחילופין הניתוח יכול להתייחס לקונפליקטים בין מגוון פעילויות המתרחשות בשטחים הפתוחים.

להלן דוגמא לשני סוגי הניתוחים. בדוגמא הראשונה מוצג ניתוח טבלאי (מטריצה) המתמקד בזיהוי קונפליקטים ביחסים בין חקלאות לבין פעילות פנאי ונופש שמתקיימת/יכולה להתקיים במועצה אזורית לב השרון. בדוגמא השנייה נעשה ניתוח על גבי מפה המתמקד בקונפליקטים הקיימים בגבולות מועצה אזורית לב השרון- נושא מרכזי בתכנית האב לניהול ותכנון השטחים הפתוחים במועצה.

1. ניתוח טבלאי -

קונפליקטים בממשק בין תשתיות פנאי ונופש לבין חקלאות במועצה אזורית לב השרון

למעלה מ-80% משטחי המועצה הם שטחים חקלאיים המעובדים על ידי גורמים רבים על פי שיקולים של היצע וביקוש (מתוך רצון לגיטימי למקסום רווחים). כפי שניתן לראות בטבלה, במצב זה קיימים קונפליקטים רבים בין פיתוח תשתיות פנאי ונופש לבין הצרכים והיומיום החקלאי. עיקר הקונפליקטים מתמקדים בסוגיות של הנגשה, שמירה ושיקום של ערכי טבע, נוף ומורשת.

 • רוב מוחלט מערכי הטבע, הנוף והמורשת הקיימים בתחומי המועצה ממוקמים בצמוד או בתוך שטחים חקלאיים מעובדים. יש להסדיר את הקונפליקט בין שיקומם והנגשתם לציבור לבין שמירה על חופש הפעולה ומרחב התמרון של החקלאים כך שיוכלו להמשיך ולהתקיים באופן רווחי.

 • קיים קושי רב בשמירה על תבניות נוף של חקלאות "מסורתית" (פרדסים, גד"ש) שמחזקות את הזהות המקומית והדימוי הפסטורלי של המועצה אך מגבילות אפשרויות פיתוח של מבנים חקלאיים, חממות, בתי רשת וכדומה.

 • חקלאות בעלי חיים (לולים, רפתות וכדומה) יחסית אינה נפוצה במועצה. אם זאת האתרים הקיימים מאוד מפוזרים וחלק ניכר מהם ממוקם בלב השטחים הפתוחים באופן שיוצר קונפליקט עם פיתוח שבילים או מוקדי פעילות בשטחים הפתוחים.

 • נכון להיום לא זוהו קונפליקטים בין תיירות חקלאית לבין פעילויות חקלאיות או פעילויות פנאי ונופש במועצה. יתכן והדבר נובע מכך שתחום התיירות החקלאית איננו מפותח מאוד במועצה.

 • זוהו קונפליקטים בין פיתוח שבילים אינטנסיביים לאופניים לבין פעילויות חקלאיות. שבילים שפותחו מנוצלים לעיתים על ידי טרקטורונים ומכוניות פרטיות.

 • חממות ובתי רשת נפוצים מאוד במועצה, אך הסביבה שהם יוצרים פחות נעימה לפיתוח תשתיות פנאי ונופש כתוצאה ממחסור בצל, נוף יבש ולרוב מצבורי פסולת חקלאית לאורך החלקות.


2. ניתוח על גבי מפה -

קונפליקטים בגבולות מועצה אזורית לב השרון

גבולות מועצה אזורית לב השרון ארוכים ומפותלים ומשיקים ליישובים רבים בעלי אופי ואינטרסים שונים. הפיתוח לאורך הגבולות מגוון וכולל שטחים חקלאיים, שטחי בור ובינוי בצפיפויות שונות.

הקונפליקטים בגבולות המועצה מתרכזים בשני תחומים –

 1. קונפליקטים בין הביקושים הגבוהים לקרקע ולחצי הפיתוח ביישובים הצמודים למועצה לבין הרצון לשמור על שטחיה הפתוחים והחקלאיים של לב השרון ועל אופי המרחב.

 2. קונפליקטים בניהול, אכיפה ופיקוח באזורי הגבולות בהם בעלי עניין ובעלי סמכויות רבים.

הקונפליקטים הנוצרים הם ברמות שונות. פריסתם מוצגת באיור מס' ---.

ניתן לראות כי קיים ריכוז של קונפליקטים בצווארי הבקבוק בין צורן לבין קלנסואה, בין צורן לבין יער קדימה ובין קדימה לבין תל מונד. קונפליקטים נוספים קיימים בגבולות מול היישובים העירוניים נתניה, קלנסווה וטירה. לעומת זאת הגבולות עם מועצות אזוריות עמק חפר, דרום השרון וחוף השרון יציבים יותר ולא קיימים בהם קונפליקטים מובהקים.