שילוב ניטור בדפוסי העבודה של המועצה

סוג הכלי: ידעיישום

כל החלטה/פעולה בעלת השפעה על הסביבה, צריכה להיבחן כנגד תוצאותיה בשטח. מבלי לנטר לא ניתן לדעת אם ההשקעה הניבה את התוצאות הרצויות. הכלי מציע מגוון שיטות ליצירת מערך מעקב בקרה וניתוח שיטתי ומובנה של השטחים הפתוחים ושילובם בפעילות השוטפת של המועצה בתחומים שונים: שמירת טבע, פעילות פנאי ונופש, פעילות חקלאית, איכות סביבה וכיו"ב, כבסיס לתכנון כולל וניהול של השטחים הפתוחים ולקבלת החלטות מושכלת במועצה.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • יצירת/הרחבת בסיס לתכנון וניהול שטחים פתוחים ולקבלת החלטות מושכלת.
 • הרחבת בסיס הידע של השטחים הפתוחים במועצה בכללותו.
 • מיסוד/חיזוק מערך המעקב והבקרה על איכות פעולות הממשק או ניהול השטחים הפתוחים במועצה ומזעור פגיעות אקולוגיות, נופיות, חקלאיות וחברתיות שנגרמות כתוצאה מפיתוח נדרש.
 • הרחבת התמיכה הציבורית והפוליטית.

דוגמה

 • ניטור איכות סביבה חקלאית - פיתוח כלי פשוט לניטור בטיפול בפסולת לא אורגנית חקלאית במועצה.
 • ניטור מבקרים - ניטור סוגי מבקרים בשטחים הפתוחים במועצה לפי פלחי אוכלוסייה וחתכים שונים.
 • ניטור בעלי חיים וצמחים בעזרת התושבים (אזרחים, ילדי בתי ספר) או מומחים בתחום.

זמן נדרש למימוש הכלי

 • ניתן ליישם בטווח המיידי בהתאם ליעדי הניטור שנקבעו או כמדד לאיכות ביצוע תכניות במועצה, ואז טווח היישום נתון לשלב התכנית.
 • טווח היישום תלוי גם בתשתיות המידע העומדות ברשות המועצה.

מענה ללחצי פיתוח

מרבית כלי הניטור אינם מספקים מענה באופן ישיר ללחצי הפיתוח, אולם ניתן להסתייע בחלקם לניתוח מצב השטחים הפתוחים במועצה והעברת התרעות לאנשי ביצוע ומקבלי החלטות על מצבים/מקרים שיוגדרו כלחצי פיתוח.

משאבים נדרשים

 • תקציב להטמעת מערכת מידע גיאוגרפית במועצה והכשרת עובדים לשימוש בה.
 • תקציבים ייעודיים לבנית והפעלת תכנית ניטור )בחלק מכלי הניטור, המשאבים הנדרשים מצומצמים ביותר(.

שימו לב

מערך הניטור שישולב יקבע בהתאם לצרכי המועצה.
ליישום הכלי נדרש על פי רוב לשלב כוחות בין מועצות אזוריות לבין מוסדות או גורמים נוספים, גם מבחינה תקציבית.

 

לחץ כאן בכדי לצפות במדריך הנלווה "ניטור השטחים הפתוחים במועצות האזוריות"