חלק רביעי // מדריכים נלווים ונספחים

1. מדריכים נלווים

מדריך לניהול שטחים פתוחים בהיבט הכלכלי – תפעולי במסגרת של מועצה אזורית
פרופ' עזרא סדן ורות לובנטל – סדן לובנטל

מטרת המדריך בהיבט הכלכלי–התפעולי היא להצביע על היבטים כלכליים, כספיים ופיסקאליים הכרוכים בהפעלת הכלים הנדרשים במהלך יישומה של מדיניות לטיפוח השטחים הפתוחים, אחרי שזו נקבעה. בנוסף, המדריך עוסק בהרחבה בנושא התארגנות )תיאגוד( לטיפוח שטחים פתוחים במועצות האזוריות.

מדריך ממשק שטחים פתוחים בראיה אקולוגית במועצות אזוריות
אקולוג דותן רותם, רשות הטבע והגנים

 

מדריך זה מתמקד בהכלת שיקולים אקולוגיים והיבטים של שימור מגוון ביולוגי בעת הכנת תכנית לניהול שטחים פתוחים במועצה האזורית. באופן מיטבי, על–מנת לנהל שטחים אלו או חלקים מהם מומלץ להכין תכנית המגדירה מטרה עקרונית וכללית ומטרות מעשיות, ופורטת את מימושן עד לאחרון הפרטים. מסמך זה מהווה מורה נבוכים לבחירת כלים לניהול השטחים הפתוחים במועצות האזוריות מתוך שיקולי מגוון ביולוגי, שירותי מערכת אקולוגית ושיקולים אקולוגיים –. המסמך כולל הנחיות להכנה ויישום של תכניות לניהול שטחים פתוחים –תכנית ממשק, וכן מובאות דוגמאות ליישום תכניות אלו.

מדריך ניטור השטחים הפתוחים במועצות האזוריות
אקולוג דותן רותם, רשות הטבע והגנים

 

 

המסמך מגדיר את כלי הניטור ומבקש להציע דרכים ושיטות היכולות לסייע לכל הרמות הניהוליות והחברתיות במועצה אזורית נתונה. החל מראש המועצה וכלה באחרון התושבים בקבלת נתונים על איכות השטחים הפתוחים במועצה אותה הוא מנהל ובהשוואה למועצות שכנות, ואף בפרישה ארצית. ריכוז הנתונים וניתוחם יהווה בסיס לתכנון ולקבלת החלטות אם בשיטות של שיתוף ציבור ואם בתהליכים תכנוניים כוללים ואף בניהול יומיומי.

מדריך שיקום בתי גידול בשטחים פתוחים במועצות אזוריות
אקולוג ואדריכל נוף ליאב שלם ופרופ' אביטל גזית

 

 

מסמך זה מוגש כאחד מהכלים העומדים לרשותו של ראש מועצה כמנהל של שטחים פתוחים ברחבי המועצה האזורית שתחת אחריותו. המסמך מציג את הרציונל לשיקום של שטחים מופרים, זיהויים, אפשרויות השיקום והשחזור של בתי גידול ושיתופי פעולה עם בעלי עניין.

מדריך לחקלאות תומכת סביבה
אוריאל בן חיים – מרכז המועצות האזוריות
וד"ר אריק רוזנפלד – אקולוג

 

 

מטרת המדריך הינה קידום חקלאות תומכת סביבה במרחב המועצה האזורית. המדריך מעמיד מגוון כלי ממשק לקידום חקלאות תומכת סביבה שיישומם יכול לסייע לקידום חקלאות תומכת סביבה ברמת החקלאי, המושב, המרחב, המועצה כולה, או התאגדות חקלאית של מספר רשויות מקומיות.

 

2. נספחים

נדבך הנספחים – הנדבך השני במדריך המקנה חומרי רקע ותוכן נוספים התומכים בתהליך יישום המדריך במועצות האזוריות: החל מהשלב הראשוני של גיבוש החזון והמדיניות למועצה בנושא השטחים הפתוחים ועד ליישום בפועל של הכלים בתחומי פעילות מרכזיים במועצה. תחומי הפעילות הם לא ברמת המועצה בלבד, אלא מהווים חלק ממהלך ארצי כולל המקודם ע"י מרכז המועצות האזוריות. חלק מהנספחים הינם תוצרי תהליך הכנת המדריך.

דו"ח לימוד המצב הקיים )דו"ח שלב א'(:

דו"ח זה הוכן בשלב הראשון של הכנת המדריך ומטרתו לימוד הצרכים של המועצות האזוריות והבנת המגמות המתהוות, בארץ ובעולם, לצורך יצירת ארגז הכלים למדריך וגיבוש שלבי העבודה וההטמעה במועצה. דו"ח זה כולל סקירה של המצב הקיים ומגמות מתהוות במועצות האזוריות בתחומים מרכזיים וביניהם: חקלאות, חברה, תכנון וכן השוואה למנגנונים בינלאומיים לשמירת השטחים הפתוחים. דו"ח לימוד המצב הקיים יכול לשמש כרקע ולהוות בסיס מקצועי לתחילת תהליך העבודה, כמו גם לסייע בשלב אפיון צרכי המועצה ושאיפותיה.

נספח מעורבות בעלי עניין ובעלי תפקידים:

דו"ח זה הוכן במסגרת תהליך הכנת המדריך ומציג את המהלכים השונים בהם היו מעורבים ושותפים בעלי עניין ובעלי תפקידים מגוונים ממועצות אזוריות, משרדי ממשלה, גופי סמך ונוספים. תהליכים אלו נועדו לצורך לימוד והיכרות הצרכים והמגמות במועצות בהיבטים שונים של השטחים הפתוחים ובבחירת הכלים המתאימים ביותר. וכן, על מנת להתאים את הכלים למדיניות וחזון משרדי הממשלה והגופים הירוקים לתהליך. המסמך מציג שורה של תובנות שעלו במסגרת העבודה אשר היוו בסיס לגיבוש המתודולוגיה במדריך, וסייעו לזיהוי הסוגיות המהותיות ביותר לבעלי התפקידים במועצות אשר לפיהם הותאם וגובש ארגז הכלים במדריך. כמו כן, קיום מהלכים של שיתוף הציבור מהווה גשר לקידום שותפויות עם כלל בעלי העניין במרחב הכפרי.

מאגר הכלים הרחב )ממשק עם כלים נוספים(:

מאגר הכלים מתייחס למגוון רחב של כלים שנבחנו במסגרת הכנת המדריך בתחומים שונים וכולל תיאור תמציתי של כל אחד מהם. כלים אלו אותרו בתהליך הלימוד בשלב הראשון של התכנית, נבחנו ודורגו ע"י צוות עורכי המדריך וכן ע"י בעלי תפקידים מהמועצות האזוריות.

במידת הצורך, ניתן לעשות שימוש גם במאגר הכלים הרחב לצורך הרחבת תמהיל הכלים למועצה ו/או מידה והכלים במדריך אינם רלוונטיים לצרכי המועצה.

המלצות לאפיקי פעולה למרכז המועצות האזוריות:

נספח זה כולל כיווני פעולה מרכזיים שמרכז המועצות האזוריות מקדם כחלק ממהלך ארצי כולל לקידום שמירת השטחים הפתוחים, לצד ארגז הכלים לתכנון וניהול שטחים פתוחים למועצות האזוריות. אפיקי הפעילות מתמקדים בשלושה תחומים: ידע ומידע, קשרי ממשלה, ויישום ושותפויות. קידום אפיקי פעולה אלו יסייע למיצוב מרכז המועצות האזוריות כמרכז ידע ותמיכה מוביל בתחומו.

3. שאלוני הערכה ייעודיים לבחירת כלים

להלן מוצגים שאלוני הערכה ייעודים לתחומים הבאים: חקלאות, תיירות פנאי ונופש, סביבה וקיימות, וחברה וקהילה )חינוך(. שאלון הערכה לתחום האקולוגי נכלל בתיק הכלי לניהול אקולוגי.

שאלוני הערכה מורכבים:

  1. שאלון לאפיון המועצה בתחום הפעילות המסוים
  2. טבלת התאמת כלים לפי מאפייני המועצה בתחום הפעילות.
  3. סיכום כלים מומלצים למועצה בהתאם לאפיון המועצה )בשלב הראשון(.

יש להתחבר ולבחור במסלול הייעודי בכדי לצפות בשאלונים.