מועצה אזורית בני-שמעון

תקציר

מרבית השטחים הפתוחים העוטפים את המרכז העירוני של מטרופולין באר שבע נמצאים בתחום המועצה האזורית בני שמעון. התכנית מתייחסת לשטחים אלו כאל חגורה ירוקה המגדירה את גבול ההתפתחות העירונית. קביעת סוג השטחים הפתוחים, היקפם ורציפותם, חיונית לתפקודם כשטחים פתוחים וחיונית להבטחת איכות החיים הכוללת של תושבי אזור מטרופולין באר שבע כולו, העובר תהליך הצטופפות עירונית.

רקע

מרבית השטחים הפתוחים העוטפים את המרכז העירוני של מטרופולין באר שבע נמצאים בתחום המועצה האזורית בני שמעון. התכנית מתייחסת לשטחים אלו כאל חגורה ירוקה המגדירה את גבול ההתפתחות העירונית. קביעת סוג השטחים הפתוחים, היקפם ורציפותם, חיונית לתפקודם כשטחים פתוחים וחיונית להבטחת איכות החיים הכוללת של תושבי אזור מטרופולין באר שבע כולו, העובר תהליך הצטופפות עירונית.

תכנית המתאר לשטחים פתוחים במועצה האזורית בני שמעון, נערכה בשתי רמות:

מסמך המדיניות הכולל את עקרונות הפיתוח של מערך השטחים הפתוחים, את "חזון" המועצה בטווח הארוך ואת תמונת העתיד הפיסית של היחס בין השטחים הפתוחים והחקלאים לבין השטחים הבנויים, הושלם במהלך שנת 2007. מטרות המדיניות ועקרונותיה, הוגדרו כחלק מתהליך שיתוף ציבור נרחב, במסגרתו נערכו פגישות עם נציגי כל ישוב וישוב במועצה.

רמת התכנון השנייה הינה תכנית מתאר לשטחי המועצה, הנמצאת בשלבי תכנון מתקדמים ומהווה "תרגום" של עקרונות המדיניות לכלים סטטוטוריים.

מפה