מועצה אזורית לב השרון

תקציר

תכנית האב לשטחים פתוחים קובעת מדיניות וכלים לתכנון וניהול רב תכליתי של השימושים והפעילויות השונות בשטחים הפתוחים. המדיניות המוצעת מהווה מסגרת לתהליכים ולצרכים המשתנים לאורך זמן של המועצה תוך התייחסות לפיתוח החקלאי, לאיכויות הטבע, הנוף והמורשת ולמימוש הפוטנציאל הטמון בהן.

רקע

התכנית המוצעת מבססת את כוחה ומעמדה של לב השרון בתכנון וניהול שטחיה הפתוחים מתוך ראייה מקומית ואזורית, כך שיתרמו לאיכות החיים של התושבים והציבור הרחב. מטרה זו באה להבטיח שהשמירה על השטחים הפתוחים במועצה, שרובם ככולם חקלאיים, תהיה אינטרס של כלל תושבי המועצה (שרובם אינם חקלאים) וכן של כלל בעלי העניין במרחב. בהתאם לרוח המקום ולאופי האוכלוסייה של המועצה, התכנית מקדמת שמירה על השטחים הפתוחים כחקלאיים לדורות הבאים באמצעות איתור וקידום תחומים המשותפים לבעלי העניין השונים במרחב כגון הגנה וחיזוק של ערכים אקולוגיים, תרבותיים, נופיים ותיירותיים, תוך שמירה על הצרכים החקלאיים. אמצעים אלו נבחרו ע"י המועצה עצמה כדי להוביל תהליך של יצירת מכנה משותף לכל תושבי המועצה באופן שעונה על הדרישות התפקודיות של המרחב החקלאי. במקביל התכנית מסייעת בהתמודדות עם סוגיות חברתיות וכלכליות ובראשן הירידה בחשיבות של החקלאות כמקור פרנסה של התושבים, שינוי אופי היישובים והרכב האוכלוסייה לצד הרחבתם.

להשקפת התכנית חשיפת הציבור לערכים הקיימים בשטחים הפתוחים באמצעות מידע, פעילויות ותשתית פיסית מהווה כלי מרכזי להגברת המודעות והמעורבות הציבורית לשמירה וטיפוח השטחים הפתוחים כחקלאיים.

תהליך העבודה על התכנית התבסס על המתווה המוצע ב"מדריך לתכנון וניהול שטחים פתוחים במועצות אזוריות". התהליך שילב פיתוח מדיניות מרחבית לשימור, פיתוח וטיפוח השטחים הפתוחים במועצה; גיבוש הנחיות למימוש המדיניות ולקידום תכניות במרחב; בחירת סל כלים ומנגנונים יישומיים לתכנון וניהול השטחים הפתוחים. התהליך נשען על סידרת סדנאות בפורומים משותפים של ראשי מחלקות ובעלי תפקידי מפתח במועצה-חברי "פורום שטחים פתוחים".

התהליך החל באפיון המועצה, צרכיה ושאיפותיה ועקרונות מדיניות לשטחים הפתוחים. על סמך עקרונות המדיניות גובשה תכנית מרחבית כוללת לשטחים הפתוחים ונקבע בסיס לתכנית עבודה מפורטת עבור מחלקות המועצה.

התכנית פותחה באופן שמאפשר בפשטות יחסית מהלך עתידי של עריכת תכנית מתאר כוללנית לכלל המועצה אשר תכלול גם את השטחים המבונים למגורים, תעסוקה וייעודים נוספים שלא נכללים תחת ההגדרה של שטחים פתוחים.

הרכב הצוות

צוות התכנון

  • גידי לרמן - ראש צוות התכנון
  • מיכל בן שושן - ריכוז וניהול התכנון
  • עתליה נמיר - צוות התכנון
  • רותי נשיץ – צוות התכנון

צוות עבודה

  • אוריאל בן חיים, מרכז המועצות האזוריות
  • פנינה אמויאל-משה, מנכ"לית המועצה
  • ציון דוד, ראש יחידה סביבתית, מועצה אזורית לב השרון
  • רווי דפני, רכזת חינוך סביבתי, מועצה אזורית לב השרון

מפה