ניטור השטחים הפתוחים במועצות האזוריות

הגדרת כלי הניטור והצעת דרכים ושיטות לסייע לכל הרמות הניהוליות והחברתיות במועצה אזורית נתונה. החל מראש המועצה וכלה באחרון התושבים בקבלת נתונים על איכות השטחים הפתוחים במועצה ובהשוואה למועצות שכנות, ואף בפרישה ארצית. ריכוז הנתונים וניתוחם יהווה בסיס לתכנון ולקבלת החלטות.

1. הקדמה

כל השקעה בשמירת טבע, או בממשק של שטחים פתוחים או ערכי טבע, כל החלטה בעלת השפעה על הסביבה, צריכה להיבחן כנגד תוצאותיה בשטח. מבלי לנטר לא ניתן לדעת אם ההשקעה הניבה את התוצאות הרצויות. מסמך זה מוגש כאחד מהכלים העומדים לרשותו של ראש מועצה אזורית כמנהל של שטחים פתוחים ברחבי המועצה האזורית שתחת אחריותו. המסמך מגדיר את כלי הניטור ומבקש להציע דרכים ושיטות היכולות לסייע לכל הרמות הניהוליות והחברתיות במועצה אזורית נתונה. החל מראש המועצה וכלה באחרון התושבים בקבלת נתונים על איכות השטחים הפתוחים במועצה אותה הוא מנהל ובהשוואה למועצות שכנות, ואף בפרישה ארצית. ריכוז הנתונים וניתוחם יהווה בסיס לתכנון ולקבלת החלטות אם בשיטות של שיתוף ציבור ואם בתהליכים תכנוניים כוללים ואף בניהול יומיומי. המסמך גם מציע בחירה של קבוצות מינים, מיני בעלי חיים וצמחים אינדיקטוריים לכל מועצה אזורית. מינים אלו יכולים לשמש, להבנתנו, סמל של המועצה ליצירת גאווה והזדהות מקומית ומצבן של האוכלוסיות יכולות להוות כר פורה לפעולות במישורים אקולוגיים, חינוכיים, חברתיים-קהילתיים, תירותיים ופרסומיים לטובת המועצה האזורית. המסמך גם מציע ניטור שהמדדים שלו יהיו מצב אוכלוסיותיהם של מינים אינדיקטורים, שלהבנתנו מצביעים על איכות פעולות הממשק או ניהול השטחים הפתוחים. אין ספק כי על מנת לעמוד ביעדי ניטור שיוצעו להלן יש לשלב כוחות בין מועצות אזוריות לבין מוסדות או גורמים נוספים. בסוף המסמך מצורפת רשימת מקורות של נתונים קיימים במוסדות ממשלתיים, מאגרי מידע שונים, ומכוני מחקר. יחד עם זאת החלטה על ביצוע ניטור של מצב ואיכות השטחים הפתוחים במועצה אזורית היא חיונית כבסיס לתכנון השטחים הפתוחים במועצה ולקבלת החלטות מושכלות הנשענות על נתונים. יש לקבל החלטות ולגייס את המשאבים הנדרשים על מנת שניהול השטחים הפתוחים במועצות האזוריות יעשה באופן שישמור על אופיים רציפותם ואיכותם של שטחים אלו.

2. מהו ניטור?

ניטור, לצורך מסמך זה, הוא תהליך בו אנו מבקשים לעקוב לבחון ולהשגיח על מצבה של מערכת נתונה. בעיצוב מערכת ניטור, יש לענות על שאלות רבות ושונות, כמו מה?, איך?, איפה ומתי למדוד?, איך לאחסן ולנתח את הנתונים, ואיך להציג את התוצאות.

ניטור יכול להיעשות כמדידה חוזרת ונשנית של קבוצה של משתנים במיקום אחד או יותר על פני תקופה ממושכת של זמן על פי לוחות זמנים שנקבעו מראש במרחב ובזמן. עם זאת, כדי להיות יעיל, תכנית ניטור צריכה להיות יותר מאשר רק איסוף הנתונים. יש לכלול בפעולות הניטור גם פעולות אחרות הנדרשות להצגת התוצאות או התוצרים בפורמט המתאים לקהלי יעד שונים לדוגמא, שיטות ניתוח ופרשנות של נתונים או של תוצרים (Vos et al., 2000).

הניטור יכול להתבצע כאיסוף נתונים שיגרתי ללא מטרה ברורה ואחת לזמן ניתן לבצע ניתוח נתונים ולהציגם למקבלי החלטות או לקהלי יעד שונים. אך ניטור משמעותי ויעיל הוא חלק ממערך של משוב על שאלות, מטרות ופעולות ממשק וניהול שמקבלי ההחלטות מציבים בפניהם. לדוגמא, ניתן להגדיר סט של איומים או של פעולות נדרשות לביצוע בשטחים הפתוחים במועצה אזורית יחידה, במספר מועצות שכנות ואף בפרישה ארצית לכלל המועצות. לצד הגדרת המטרות, השיטות לטיפול, לוחות הזמנים והתשואות יש לפתח שיטת ניטור שתבחן את התכנית בכל שלביה ובעיקר להתמקד על שלב התוצאות. המדדים השונים שיופקו מהניטור יהוו מדד לאיכות הביצוע, לשיפור השיטות ובמידת הצורך, אף להגדרה מחודשת של המטרות.

הניטור ותוצאותיו יכולים לסייע למקבלי ההחלטות בתחומים רבים מעובד מתוך (Woodhill, 2000):

  • מסיע בקבלת מידע חדש לאפשר קבלת החלטות מושכלת יותר,

  • הבטחה כי התכנית השיגה את מטרותיה,

  • משפרים ותומכים בניהול (ממשק) עליו הוחלט,

  • משיגים הבנה רוחבית של כל העוסקים בפרויקט,

  • מסיע בקבלת מידע חדש ומשפר את תהליך הלמידה,

  • בונים את היכולות של המשתתפים בתהליך,

  • מתמרצים את בעלי העניין,

  • מבטיחים מתן דין וחשבון עניניים ומעודכנים,

  • מטפחים תמיכה ציבורית ופוליטית.

 

ניתן להגדיר את הניטור כאחת מהפעולות בשרשרת הפעולות המלוות מערך של קבלת החלטות הגדרת מטרות וביצוע (איור 1). במידה מסוימת אנו מבצעים ניטור באופן מתמיד על פעולות שגרתיות המתבצעות בתחומי חיים שונים חקלאיים, חברתיים, בשמירת טבע ובקניית מוצרים במכולת. אלו פעולות הבוחנות באופן שיגרתי את התהליכים אותם החלטנו לבצע, אנו מבצעים אותן ולאור התוצאות אנו מחליטים על אופן הביצוע בפעם הבאה. האם לשנות או להמשיך כפי שהתנהלנו עד כה.

איור 1. מיקומו של הניטור בתהליך קבלת ההחלטות והביצוע. הניטור מהווה בקרה על ביצוע תכנית הממשק, על איכות הביצוע ומתוך ניתוח התוצאות יכול להוות בקרה גם על הגדרת המטרה.

על מנת שהחלטותינו ישענו על מידע מסודר ולא על תחושות סובייקטיביות של הצלחה או כישלון מומלץ ליצור מערך ניטור מסודר שיבנה במקביל לתהליך קבלת ההחלטות והביצוע. בבניית תכנית פעולה יש לשלב את מנגנוני הניטור והבקרה על כל התהליך ותוך כדי התהליך ולא רק בסופו (Margoluis & Salafsky, 1998). הניטור במקרה זה יהווה כלי לבחינת כל התהליך כולו, אך גם כלי לבחינה של כל אחד משלבי הסולם (איור 2). במקרה זה תהליך בניית הניטור דומה ומקביל בבסיסו לתהליך הממשק. איסוף הנתונים מוכוון מטרה יכול לתת מענה לשאלות ספציפיות ולהגדיר באופן ממוקד יותר הצלחה או כישלון בביצוע, ולפיכך לתת מענה לשלבי הסולם השונים ולתהליך כולו.

איור 2. סכימה המציגה את תהליך קבלת ההחלטות על הביצוע (ממשק) והניטור כשתי ישויות נפרדות ומקבילות. רצוי לשלב בין שני התהליכים כפי שמופיע באיור 3.

הסכמה באיור 2 היא מלאכותית לכאורה, אך בהחלט ניתן להתייחס לכל אחת מהעמודות בנפרד וכל אחד מהתהליכים אף עומד בפני עצמו. לרוב נעשה שימוש במעגל הפשוט אך ככל שהוא נהיה יותר מורכב הוא יותר מובן כי הוא מפרט יותר שלבים ומאפשר לימוד טוב יותר של התהליך (2005Stem et al., ) איור 3. מציע שילוב תהליכים כפי שמוצע בתכנית הבינלאומית להערכה וניטור של ארגון ה IUCN (Woodhill, 2000)

איור 3. הסכימה מתארת תהליך כללי של תכנית או פרויקט. יש חשיבות להגדיר טווח או תחום בו נערכת התכנית. יש חשיבות לנתח תהליכים אפשריים ותהליכי תכנון. האיור מדגיש את החשיבות של שילוב ניטור ובקרה בכל שלבי התכנית. התהליך המעגלי מדגיש את החשיבות תכנון, פעולה, ניטור והערכה ולמעשה למידה במהלך היישום. מעובד מתוך (Woodhill, 2000).

להלן תובא דוגמא לשילוב של פרויקט "חקלאות תומכת סביבה" ותהליך הניטור המשולב בו. הפרויקט נערך במועצה האזורית לב השרון ומתואר במלל ולאחר מכן בתרשים זרימה (איור 4) המותאם למודל המוצג באיור 3.

התופעות אותן אפיינו במוא"ז לב השרון היו איומי פיתוח והעברת שטחים לטובת פיתוח במועצות שכנות, צמצום השטחים הפתוחים, אובדן קרקע עקב שיטות גידול וכן פוטנציאל לשימור מערכות אקולוגיות משולבות של חקלאות מיני צומח נדיר של השרון וחיזוק עורקים ירוקים טבעיים (מסדרונות אקולוגיים צרים ומקומיים).

הוחלט על ביצוע ממשק אקטיבי בשטחים החקלאיים הכולל הפחתת שימוש בחומרי ריסוס ומעבר לשימוש בחומרים יותר ידידותיים. הוחלט על ביצוע שימור קרקע באמצעות שיזרוע של שורות המטעים בצמחי בר מקומיים.

במקביל הוחלט על ביצוע ניטור הבוחן את תפקודם האקולוגי של אותם שטחים. הוגדרו מספר מטרות לניטור האקולוגי ובהן שיפור תפקודם של העורקים הירוקים הטבעיים (ערוצי נחלים) ושולי שטחים חקלאיים הצמודים להם. מטרה נוספת היא לאתר מינים אינדיקטורים בתוך קבוצות בעלי החיים שנבחרו ששינוי באוכלוסיותיהם יהווה סמן לשינויים סביבתיים בשטחים החקלאיים. ביסוסם של אינדיקטורים מעין אלו יכולים להקל ולהוזיל את המשך הניטור לאחר תום חמשת השנים שהוגדרו לפרויקט. לצורך כך נערכו סקרים מקדימים והוחלט על ביצוע ניטור אקולוגי הבוחן קבוצות שונות של אורגניזם ואת תגובתם לשינוי בפרוטוקול החקלאי. בוצע שלב מקדים של הניטור ובו נבחן מצב האפס או מצב "עסקים כרגיל". באופן זה אנחנו יכולים להשוות את השינוי שיתרחש (אם יתרחש) לאחר השינוי בפרוטוקול החקלאי. שלב מקדים זה הוא ייחודי לפרויקט זה מאחר ובמקרים רבים אנו מנטרים או בוחנים את תוצרי הממשק ביחס לביצוע הממשק עצמו ולא ביחס לשלבים שקדמו לו. תופעה מוכרת בממשקים אקולוגים רבים (). ההחלטה המוקדמת על ניטור והגדרת מטרות אפשרה ביצוע מסודר בשלבים והתוצאות שיתקבלו יהיו מבוססות יותר. משך הניטור נקבע למשך חמש שנים, אך לא בכל שנה ידגמו כל קבוצות בעלי החיים והצמחים שהוחלט על דיגומן.

ניטור נוסף נערך על התהליך עצמו ובו נבחנת מידת ההצלחה של ביצוע השינוים המבוקשים בפרוטוקול החקלאי.

בשלב זה (אביב 2014), אנו יכולים להצביע על מספר תוצרים או תוצאות הנוגעים לשלבי התכנון הביצוע ואף על תוצאות ראשונות של הניטור האקולוגי. לדוגמא ניכר כי בשלבי הביצוע יש לתת דגש טוב יותר על הטמעת ההנחיות בקרב כל מנהלי השטח ועד אחרון העובדים – חלק מהחלקות שהיו אמורות להיוותר ללא ריסוס רוססו. בפן האקולוגי ניכרת הצלחה רבה בשזרוע צמחי בר מקומיים (במקומות שלא רוססו) וניכרת תגובה טובה של דבורי בר ופרוקי-רגליים צמודי מצע לשטחים שעברו שזרוע. ניכר כי יש הצלחה בהפעלת בתי ספר המסיעים באיסוף בלוטים וזרעים של פרחי בר מקומיים והבאתם למשתלות.

איור 4. התאמה בין עיקרי תהליך הניטור והממשק במועצה האזורית לב השרון לבין מודל היישום והניטור המוצע באיור 3.

 

3. כלים לניטור

כלי הניטור המוצעים במסמך זה מרוכזים בטבלה מספר 1. הטבלה מתמצתת את הרעיון המרכזי העומד מאחורי כל אחת ממטרות הניטור המוצעות בה. בפרקים לאחר מכן ניתנת הרחבה לסעיפים המרכזיים ומובאות דוגמאות לניטור המתקיים בפועל או לאפשרויות ניטור מתוך חומרים קיימים.

4. ספרות מצוטטת

Bino, G., Dolev, A., Yosha, D., Guter, A., King, R., Saltz, D. and Kark, S. (2010), Abrupt spatial and numerical responses of overabundant foxes to a reduction in anthropogenic resources. Journal of Applied Ecology, 47: 1262–1271

Bonney, R., Shirk, J. L., Phillips, T. B., Wiggins, A., Ballard, H. L., Miller-Rushing, A. J., & Parrish, J. K. (2014). Next Steps for Citizen Science. Science, 343(6178), 1436-1437.

Burger J., 2006, Bioindicators: A Review of Their Use in the Environmental Literature 1970–2005, Environmental Bioindicators Volume 1, Issue 2, pp 136-144

Carignan V. & Villard M.A., 2002, Selecting Indicator Species to Monitor Ecological Integrity: A Review Environmental Monitoring and Assessment Volume 78, Issue 1, pp 45-61

Dickinson, J. L., Shirk, J., Bonter, D., Bonney, R., Crain, R. L., Martin, J., ... & Purcell, K. (2012). The current state of citizen science as a tool for ecological research and public engagement. Frontiers in Ecology and the Environment, 10(6), 291-297.‏

Getz, D. (1983). Capacity to absorb tourism: Concepts and implications for strategic planning. Annals of Tourism Research, 10(2), 239-263.‏

Vos P., Meelis E. & Ter Keurs W. J. , 2000, A Framework for the Design of Ecological Monitoring Programs as a Tool for Environmental and Nature Management, Environmental Monitoring and Assessment, Volume 61, Issue 3, pp 317-344

Li, Y. C., Röder, M. S., Fahima, T., Kirzhner, V. M., Beiles, A., Korol, A. B., & Nevo, E. (2000). Natural selection causing microsatellite divergence in wild emmer wheat at the ecologically variable microsite at Ammiad, Israel. Theoretical and Applied Genetics, 100(7), 985-999.‏

Margoluis, R., & Salafsky, N. (1998). Measures of success: designing, managing, and monitoring conservation and development projects (p. 362). Washington, DC: Island Press.‏

Nederhof, A. J. (2006). Bibliometric monitoring of research performance in the social sciences and the humanities: A review. Scientometrics, 66(1), 81-100

Nevo, E., Golenberg, E., Beiles, A., Brown, A. H. D., & Zohary, D. (1982). Genetic diversity and environmental associations of wild wheat, Triticum dicoccoides, in Israel. Theoretical and applied genetics, 62(3), 241-254.‏

Stem, C., Margoluis, R., Salafsky, N., & Brown, M. (2005). Monitoring and evaluation in conservation: a review of trends and approaches. Conservation Biology, 19(2), 295-309.‏

Tovar, C., & Lockwood, M. (2008). Social impacts of tourism: an Australian regional case study. International journal of tourism research, 10(4), 365-378.‏

Woodhill J. 2000 Planning, Monitoring and Evaluating Programmes and Projects Introduction to Key Concepts, Approaches and Terms Global Monitoring and Evaluation Initiative IUCN

אידלמן ע. ויבין י., 2011, פרויקט תחזית קיימות לישראל 2030 שטחים בנויים ושטחים פתוחים בישראל מכון ירושלים לחקר ישראל והמשרד להגנת הסביבה

אלון ע. (עורך), 1980, האנציקלופדיה של החי והצומח של ארצישראל, כרך 11, הוצאת משרד הביטחון והחברה להגנת הטבע.

וייל ג. מסמך שטחים פתוחים עבודת מוסמך

סיני י, לוי א., טל א. וארד ר., 2013, ספירות צבאים במרחב גליל תחתון בשנת 2013. רשות הטבע והגנים מחוז הצפון.

רייכמן א., 2013, אוכלוסיית התן הזהוב בצפון ישראל – דמוגרפיה, ממשק וניטור, סיכום מחקר וניטור תנים בשנים 2005-2010, רשות הטבע והגנים מחוז הצפון.

רוטשילד א. 2012 . שילוב שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי. החברה להגנת הטבע.

רותם ד., אנגרט נ., 2014, בכתיבה, מסדרונות אקולוגיים – מהלכה למעשה עקרונות והנחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל, רשות הטבע והגנים ירושלים.

רותם ד. וייל ג., וולאצ'ק מ. ואמיר ש., 2014, בכתיבה, מערכות אקולוגיות טבעיות בישראל, רשות הטבע והגנים, ירושלים.

שלמון ב., 2012, ספירות צבאים במחוז אילת – כלליות. רשות הטבע והגנים מחוז אילת.

5. נספח 1: מידת הפרעה אנתרופוגנית במסדרונות אקולוגיים ארציים

6. נספח 2

טבלה המפרטת את המערכות האקולוגיות המאפיינות את המועצות האזוריות השונות. המערכות האקולוגיות המודגשות בצבע נמצאות בתת ייצוג בשמורות טבע ולכן יש לתת תשומת לב מיוחדת בעת תכנון בשטחים אלו. במידת האפשר יש לקדם בשטחים אלו שמורות טבע.

 

 

מועצה אזורית

שם מערכת אקולוגית

אבו בסמה

בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

אבו בסמה

חולות פנימיים בנגב ובערבה

אבו בסמה

לס בצפון הנגב

אבו בסמה

ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

אל-בטוף

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

אל-בטוף

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

אל-בטוף

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

אלונה

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

אלונה

נחלים אלוביאלים איתנים

אלונה

נחלים הרריים איתנים

אלונה

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

אשכול

חולות פנימיים בנגב ובערבה

אשכול

לס בצפון הנגב

אשכול

נחלים אלוביאלים איתנים

אשכול

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

אשכול

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

באר טוביה

חולות מישור החוף

באר טוביה

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

באר טוביה

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

בוסתן אל-מרג

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

בוסתן אל-מרג

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

בוסתן אל-מרג

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

בני שמעון

בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

בני שמעון

לס בצפון הנגב

בני שמעון

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

בני שמעון

ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

בני שמעון

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

ברנר

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

ברנר

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

גדרות

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

גדרות

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

 

מועצה אזורית

שם מערכת אקולוגית

גולן

אגם מים מתוקים - הכנרת

גולן

בתה כרקוצית בחרמון

גולן

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

גולן

יער ספר הררי בחרמון

גולן

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

גולן

נחלים הרריים איתנים

גולן

נחלים הררים של מקורות הירדן והירדן ההררי

גולן

עמקים אלוביאליים באזור יובשני

גולן

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

גוש עציון

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

גזר

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

גזר

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

גזר

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

גן רווה

חולות מישור החוף

גן רווה

נחלים אלוביאלים איתנים

גן רווה

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

גן רווה

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

דרום השרון

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

דרום השרון

נחלים אלוביאלים איתנים

דרום השרון

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

דרום השרון

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

הגלבוע

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

הגלבוע

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

הגלבוע

נחלים אלוביאלים איתנים

הגלבוע

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

הגליל העליון

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

הגליל העליון

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

הגליל העליון

נחלים אלוביאלים איתנים

הגליל העליון

נחלים הרריים איתנים

הגליל העליון

נחלים הררים של מקורות הירדן והירדן ההררי

הגליל העליון

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

הגליל התחתון

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

הגליל התחתון

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

הגליל התחתון

נחלים הרריים איתנים

הגליל התחתון

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

הערבה התיכונה

מדבר צחיח בנגב הדרומי

הערבה התיכונה

ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

הערבה התיכונה

שיטים בנחלים הגדולים ובערבה

 

מועצה אזורית

שם מערכת אקולוגית

הר חברון

בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

הר חברון

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

הר חברון

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

הר חברון

ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

זבולון

חולות מישור החוף

זבולון

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

זבולון

נחלים אלוביאלים איתנים

זבולון

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

חבל אילות

חולות פנימיים בנגב ובערבה

חבל אילות

מדבר צחיח בנגב הדרומי

חבל אילות

מלחות מדבר – בבקעת הירדן ובערבה

חבל אילות

ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

חבל אילות

שיטים בנחלים הגדולים ובערבה

חבל יבנה

חולות מישור החוף

חבל יבנה

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

חבל יבנה

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

חבל מודיעין

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

חבל מודיעין

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

חבל מודיעין

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

חוף אשקלון

חולות מישור החוף

חוף אשקלון

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

חוף אשקלון

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

חוף הכרמל

חולות מישור החוף

חוף הכרמל

חוף ים סלעי בים התיכון

חוף הכרמל

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

חוף הכרמל

נחלים אלוביאלים איתנים

חוף הכרמל

נחלים הרריים איתנים

חוף הכרמל

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

חוף הכרמל

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

חוף השרון

חולות מישור החוף

חוף השרון

חוף ים סלעי בים התיכון

חוף השרון

נחלים אלוביאלים איתנים

חוף השרון

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

חוף השרון

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

יואב

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

יואב

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

יואב

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

 

מועצה אזורית

שם מערכת אקולוגית

לב השרון

חולות מישור החוף

לב השרון

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

לב השרון

נחלים אלוביאלים איתנים

לב השרון

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

לב השרון

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

לכיש

בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

לכיש

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

לכיש

לס בצפון הנגב

לכיש

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

לכיש

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

מבואות החרמון

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

מבואות החרמון

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

מבואות החרמון

נחלים הרריים איתנים

מבואות החרמון

נחלים הררים של מקורות הירדן והירדן ההררי

מבואות החרמון

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

מגידו

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

מגידו

נחלים אלוביאלים איתנים

מגידו

נחלים הרריים איתנים

מגידו

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

מגילות ים המלח

ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

מטה אשר

חולות מישור החוף

מטה אשר

חוף ים סלעי בים התיכון

מטה אשר

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

מטה אשר

מלחות חוף

מטה אשר

מלחות חוף

מטה אשר

נחלים אלוביאלים איתנים

מטה אשר

נחלים אלוביאלים איתנים

מטה אשר

נחלים הרריים איתנים

מטה אשר

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

מטה אשר

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

מטה בנימין

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

מטה בנימין

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

מטה בנימין

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

 

מועצה אזורית

שם מערכת אקולוגית

מטה יהודה

בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

מטה יהודה

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

מטה יהודה

נחלים אלוביאלים איתנים

מטה יהודה

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

מנשה

חולות מישור החוף

מנשה

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

מנשה

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

מנשה

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

מעלה יוסף

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

מעלה יוסף

נחלים הרריים איתנים

מעלה יוסף

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

מרום הגליל

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

מרום הגליל

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

מרום הגליל

נחלים הרריים איתנים

מרום הגליל

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

מרחבים

חולות פנימיים בנגב ובערבה

מרחבים

לס בצפון הנגב

מרחבים

נחלים אלוביאלים איתנים

מרחבים

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

מרחבים

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

משגב

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

משגב

מלחות חוף

משגב

נחלים הרריים איתנים

משגב

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

נחל שורק

נחלים אלוביאלים איתנים

נחל שורק

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

נחל שורק

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

עמק הירדן

אגם מים מתוקים - הכנרת

עמק הירדן

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

עמק הירדן

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

עמק הירדן

נחלים אלוביאלים איתנים

עמק הירדן

נחלים הרריים איתנים

עמק הירדן

נחלים הררים של מקורות הירדן והירדן ההררי

עמק הירדן

עמקים אלוביאליים באזור יובשני

 

מועצה אזורית

שם מערכת אקולוגית

עמק המעיינות

בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

עמק המעיינות

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

עמק המעיינות

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

עמק המעיינות

נחלים אלוביאלים איתנים

עמק המעיינות

נחלים הרריים איתנים

עמק המעיינות

נפתולי גאון הירדן לאורך בקעת הירדן

עמק המעיינות

עמקים אלוביאליים באזור יובשני

עמק המעיינות

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

עמק חפר

חולות מישור החוף

עמק חפר

חוף ים סלעי בים התיכון

עמק חפר

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

עמק חפר

נחלים אלוביאלים איתנים

עמק חפר

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

עמק חפר

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

עמק יזרעאל

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

עמק יזרעאל

יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

עמק יזרעאל

נחלים אלוביאלים איתנים

עמק יזרעאל

נחלים הרריים איתנים

עמק יזרעאל

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

עמק לוד

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

עמק לוד

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

רמת נגב

חולות פנימיים בנגב ובערבה

רמת נגב

לס בצפון הנגב

רמת נגב

מדבר צחיח בנגב הדרומי

רמת נגב

ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

רמת נגב

שיטים בנחלים הגדולים ובערבה

שדות נגב

לס בצפון הנגב

שדות נגב

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

שדות נגב

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

שער הנגב

חולות מישור החוף

שער הנגב

לס בצפון הנגב

שער הנגב

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

שער הנגב

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

שפיר

חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

שפיר

עמקים אלוביאליים באקלים ים תיכוני

שפיר

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

 

מועצה אזורית

שם מערכת אקולוגית

תמר

בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

תמר

חולות פנימיים בנגב ובערבה

תמר

ים המלח

תמר

מדבר צחיח בנגב הדרומי

תמר

מלחות מדבר – בבקעת הירדן ובערבה

תמר

נחלים הרריים איתנים

תמר

ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

תמר

שיטים בנחלים הגדולים ובערבה

 

 

7. נספח 3

מפות וטבלאות למיפוי מעברים הכרחיים בין מועצות אזוריות שכנות. פירוט מלא ניתן למצוא באתר המדריך.

 

להורדת המדריך הנלווה