ניהול אקולוגי

סוג הכלי: יישום

כאחראים על מרבית השטחים הפתוחים בארץ, למועצות האזוריות חשיבות מרכזית בניהול סביבתי ומקיים של המרחב, לרבות: טיפוח השטחים הפתוחים, ביסוס מסדרונות אקולוגיים ועורקים ירוקים, שיקום ושימור ערכי טבע ייחודיים, וכיו"ב. הכלי ממליץ על דרכים לניהול מקיים של השטחים הפתוחים במועצה על בסיס המאפיינים הסביבתיים – האקולוגיים הייחודיים שבה.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • ניהול מושכל של השטחים הפתוחים במועצה: הבנת המרכיבים האקולוגיים הטבעיים ויצירת מסלולי ניהול תכנון וביצוע של תכניות עם דגש אקולוגי לשטחים פתוחים במועצה.
 • חיסכון בעלויות טיפוח וניהול השטחים הפתוחים במועצה.
 • העצמה של ערכי הטבע בכלל ואלו הייחודיים למועצה האזורית בפרט.

ובנוסף:

 • שמירה על שטחים פתוחים רציפים עם מאפיינים טבעיים האופייניים למועצה האזורית וייצוג נאות של המערכות האקולוגיות ובתי הגידול והמינים האופייניים.
 • הטמעת שיקולים לייצוג ושימור של המגוון הביולוגי המקומי בתכניות לתאי שטח שונים במועצה האזורית ובניהול השוטף.
 • חיזוק הגאווה המקומית ותחושת השייכות והשותפות של התושבים.

דוגמה

יצירת תכניות נקודתיות לגינות ציבוריות בישובים בשילוב צומח טבעי אופייני המושך מיני פרפרים, יצירת תכניות נושאיות למערכות אקולוגיות של מעיינות או יערות. יצירת תכנית כוללת לשמירה על מסדרונות אקולוגיים מתפקדים (רצף שטחים פתוחים) למועצה אזורית.

זמן נדרש למימוש הכלי

 • פרויקט בשטח קטן ניתן לממש בטווח של שנה ולאחר מכן נדרש לבצע ניטור של ערכי הטבע במשך מספר שנים.
 • פרויקט על פני שטחים גדולים המערבים בעלי עניין רבים יארך מספר שנים הן לתכנון, שיתוף בעלי העניין, ביצוע וניטור.

מענה ללחצי פיתוח

תכנית לשטחים פתוחים גדולים המעצימה את הייצוגיות של המערכות האקולוגיות המקומיות, של ערכי הטבע הייחודיים למועצה תוך מעורבות התושבים ומחויבות המועצה יכולה לסייע במניעת פיתוח והפחתת לחצי פיתוח. תכנית סטטוטורית במקרה זה היא מוצר מיטבי.

משאבים נדרשים

 • כמות המשאבים תלויה במידה מסוימת בגודל תא השטח המתוכנן ובמורכבות התכנית.
 • ליישום הכלי נדרשת היערכות מתאימה אשר בחלק מהמקרים ייתכן ותצריך שינוי במבנה האירגוני המאפשרת התמחות ויכולת גיוס משאבים. עם זאת, במועצות רבות פעילות זו יכולה להשתלב בתוכנית העבודה של האגף המוניציפאלי או איכות הסביבה וקיימות. ההצעות להלן הן רעיונות לאנשי מקצוע בהם ניתן להיעזר.
 • מינוי רכז מהמועצה לביצוע המשימה והקצאת שעות עבודה.
 • שכירת אקולוג ליעוץ כתיבה וליווי בשלבי הביצוע.
 • שכירת משרד לתכנון סביבתי. יש לדרוש אקולוג כחלק מצוות התכנון.

שימו לב

זהו כלי מהותי בתכנון וניהול שטחים פתוחים תוך שימת המרכיב האקולוגי במרכז התהליך. הצלחתו של התהליך מהווה העצמה של ערכי הטבע בכלל ואלו הייחודיים למועצה האזורית בפרט. שמירה על הטבע של מדינת ישראל היא ציונות לשמה.

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

תיק כלי זה אינו תואם את הפורמט שהוצע בתיקי הכלי האחרים והוא מוביל את בעל העניין דרך שלוש טבלאות מרכזיות. הטבלה הראשונה מסייעת בניתוח מרחבי עם דגשים אקולוגיים גיאוגרפיים וסוציאליים שנותנים תמונה על סוג השטחים הפתוחים במועצה, מידת האיום עליהם וייחודם בראיה ארצית ומקומית. הטבלה השנייה מצביעה על מכלול כלים מעשיים פעולות וכח אדם, לקידומה של תכנית לניהול אקולוגי של תאי גודל שונים במועצה. הטבלה השלישית קושרת בין מוסדות ניהול וביצוע במועצה לבין יישומן האפשרי של תכניות ופעולות עם דגש אקולוגי-סביבתי מסוגים שונים.

על מנת להגיע להצלחה מירבית בתהליך בחירת דרכי הפעולה לתכנון וניהול השטחים הפתוחים תוך שימת הדגש האקולוגי-סביבתי במרכז, אנו ממליצים להשתמש בטבלאות על פי הסדר בו הן מופיעות. באופן זה יבוצע ניתוח כולל כשלב מכין לתכנון, בחירת כלים על פי סוג השטח וגודלו, ולבסוף בחירת מוסדות שונים במועצה בעזרתם ניתן לקדם את הפן האקולוגי בתכנית.

שלב מס' 1: ניתוח אקולוגי כולל

שאלון הערכה אקולוגי ייעודי בטבלה מס' 1, מסייע בביצוע סיווג של המועצה על פי קריטריונים אקולוגיים ואיומים שונים על השטחים הפתוחים. בנוסף, מובאות גם המלצות או כיוונים למיקוד תכניות ממשק לשטחים פתוחים על פי מדדים של נמוך וגבוה לכל קריטריון.

הקטגוריות בעמודה הראשונה בטבלה מייצגות קריטריונים אקולוגיים ואיומים מסוגים שונים על השטחים הפתוחים לפיהם ניתן יהיה לבצע ניתוח אקולוגי של השטחים הפתוחים במועצה ולזהות מאפייניהם אקולוגים ייחודיים. קטגוריות אלו מפנות את הקורא לשימוש במפות ובטבלאות המרכזות את המידע ואשר על בסיסן ניתן לבצע את ההערכה ולסווג כל קריטריון. הקישורים לבסיס המידע מופיעים בעמודה השמאלית. שתי העמודות המרכזיות מכוונות את הקורא לקבלת החלטה האם התנאים של הקטגוריה הנדונה הם תחת מדד גבוה או נמוך. לדוגמא לחצי פיתוח ואיומים על השטחים הפתוחים: במידה ומדובר במועצה אזורית במרכז הארץ שהייתה נתונה בעבר ואף כיום תחת איום של העברת שטחים פתוחים לטובת בינוי של ערים סמוכות היא תסווג כאיום גבוה (עמודה 3). לעומת זאת המועצה האזורית חבל אילות שמרבית שטחיה הפתוחים הם שמורות טבע תסווג כנמוך בקטגוריה זאת. ניתוח מעמיק יותר של מועצה אזורית אילות יצביע על כך שהשטחים במערכות האקולוגיות בערבה מיוצגים פחות טוב בשטחים שמורים ויש לעשות מאמצים לשמור על צביונם הטבעי אל מול הצורך בפיתוח שטחים חקלאיים. באופן דומה ניתן לעבור על שאר הקטגוריות תוך התבססות על המידע המוצע בעמודה הרביעית. מומלץ להיעזר באקולוג לטובת ניתוח מעמיק הנותן תמונה טובה של כלל הגורמים האקולוגיים גיאוגרפיים במועצה.

טבלה 1: שאלון הערכה אקולוגי

סיווג המועצה על פי קריטריונים אקולוגיים ואיומים שונים על השטחים הפתוחים והמלצות וכיוונים למיקוד תכניות לניהול אקולוגי.

קריטריון

נמוך

גבוה

מדד/ בסיס מידע - קישור

מידת הייצוג של מערכות (יחידות) אקולוגיות גדולות בישראל

פרטני לכל יחידה אקולוגית

התמקדות בפעולות של שימור קרקע בעזרת מינים טבעיים.

התמקדות בשיפור קישוריות בין שטחים טבעיים.

התמקדות בקישוריות אקולוגית על בסיס שטחי חקלאות ושטחים פתוחים אחרים.

מסמך יחידות אקולוגיות רט"ג 2014

נספח 1 במסמך הניטור להלן

אתר מכון דש"א – סקרים* http://www.deshe.org.il/

מידת ייצוגם של בתי גידול לחים בשטחי המועצה – אלו בתי גידול שתמיד יהוו מוקד משיכה והם פגיעים במיוחד

 

רמת לחץ גבוהה בגין נדירותם הן מצד בעלי החיים והן מצד בני האדם

יצירת תכנית מיוחדת להגנה עליהם ולוויסות עומסי המבקרים יממית ועונתית

רמת לחץ גבוהה בכל ימות השנה

יצירת תכנית מיוחדת להגנה עליהם ולוויסות עומסי המבקרים יממית ועונתית

מסמך נחלים חלה"ט - http://www.teva.org.il/

מסמך נחלים רט"ג - http://www.parks.org.il/

מאגר נתונים רט"ג –http://www.biogis.huji.ac.il/

אתר מכון דש"א – סקרים* http://www.deshe.org.il/

היקף השטחים המוגנים סטטוטורית (ש"ט ג"ל, יערות קק"ל) מכלל שטח המועצה

קידום שטחים טבעיים ומופרים כשטחים מוגנים בשמורות טבע וגנים לאומיים

התמקדות בפעולות של שימור קרקע בעזרת מינים טבעיים.

התמקדות בשיפור קישוריות בין שטחים טבעיים.

התמקדות בקישוריות אקולוגית על בסיס שטחי חקלאות ושטחים פתוחים אחרים.

שטחים פתוחים בעלי ערכיות המוגנים בתכניות סטטוטוריות – נספח 1 במסמך זה

מידע קיים על השטחים הפתוחים במועצה האזורית (סקרי דש"א, סקרים על מינים, סקרי מעיינות ועוד)

קידום סקר מובנה על שטחי המועצה האזורית

שימוש מושכל במידע מהסקרים הקיימים והטמעתו בתכניות עתידיות

אתר מכון דש"א – סקרים* http://www.deshe.org.il/

אתר BioGis** http://www.biogis.huji.ac.il/

היקף השטחים החקלאיים מכלל שטח המועצה

התמקדות בפעולות סניטציה ומניעת נזקים לחקלאות מחיות בר ולהפך.

התמקדות בפעולות סניטציה ומניעת נזקים לחקלאות מחיות בר ולהפך.

הגברת ועידוד שימוש בשיטות לשימור קרקע וחקלאות ידידותית לסביבה

מיפוי של שטחי החקלאות במועצה ומידת קרבתם לישובים

אתר מכון דש"א – סקרים* http://www.deshe.org.il/

לחצי פיתוח ואיומים על השטחים הפתוחים

לימוד איומים עתידיים והכנת דרכי פעולה להתמודדות.

התמקדות בשמירה על השטחים הקיימים

התמקדות ביצירת מעברים לבעלי חיים בשטחים הפתוחים הקיימים.

האם קיימים לחצי פיתוח ואיומים של השטחים הפתוחים במועצה בכללותם, ובפרט על שטחים טבעיים ערכיים

קריטריון

נמוך

גבוה

מדד/ בסיס מידע

מידת פגיעותם של מסדרונות אקולוגיים

קידום הגנה סטטוטורית או קביעת כללים לצירים מרכזיים שהוגדרו מסדרונות אקולוגיים

הפחתת האיומים החלים על שטחי המסדרונות – תאורה, סחף קרקע, רעש, קיטוע.

קידום הגנה סטטוטורית או קביעת כללים לצירים מרכזיים שהוגדרו מסדרונות אקולוגיים

-מדריך ניטור משולב

- מפת מסדרונות אקולוגיים ארצית

-מסמך – שקדי ושדות 2000

-מסמך מסדרונות אקולוגיים למתכננים – רותם וחובריו 2015 . http://www.parks.org.il/

מידת הפרת השטח ממצבו הטבעי וזמינותו לשיקום אקולוגי

שיקום אקולוגי אקסטנסיבי הכולל את ביטול הגורם המפר ופעולות להוספת מינים מקומיים על פי צורך

ביצוע פעולות אינטנסיביות לשיקום עד כדי יצירת בית גידול חדש. פעולות הכוללות עבודות עפר הוצאת מינים פולשים והוספת מינים טבעיים

 • מדריך לשיקום אקולוגי

 • מידת תפקודו האקולוגי של השטח לאחר השיקום

אתר מכון דש"א – סקרים* http://www.deshe.org.il/

לחצי קהל על השטחים הפתוחים עונתי או רציף

הערכות ותכנון להגדלת הלחצים עקב גידול באוכלוסייה או תכניות להגדלת מספרי המבקרים

יצירת תכנית לוויסות לחצי קהל תוך שיתוף בעלי עניין שונים.

ניתוח המצב הקיים במועצה

ניתוח נתונים משולב עם רט"ג וקק"ל

רמת הפיקוח והאכיפה כתלות בשטח ובמורכבות המועצה

הפעלת מתנדבים והעלאת שיתוף הפעולה בין הגורמים המפקחים בשטח

שיפור התיאום ושיתופי הפעולה בין הגורמים המפקחים בשטח. בחינת אפשרות להאצלת סמכויות בין גופים. או הפעלת פקחים ייעודיים לפתרון בעיה משותפת לדוגמא נזקים לחקלאות מחיות בר.

מיפוי של כל מועצה או מכלול של מועצות שכנות

פעולות ניטור המתבצעות בשטחים הפתוחים

הגברת פעולות הניטור על פי צורך או מיקוד של בעיה

מיסוד פעולות הניטור וחשיפת הנתונים לציבור ולמקבלי החלטות

מיפוי של פעולות ניטור המבוצעות על ידי הג"ס, רט"ג, קק"ל, משרד החקלאות, למ"ס, חקר הסחף וגופים אחרים.

 

 

 

* סקרי מכון דש"א יכולים לסייע במתן מענה לתחומים שונים, באופן חלקי או מלא כתלות בנושא הסקר ובתא השטח אותו מנתח הסקר. ישנם סקרים המכסים את שטחן של מועצות אזוריות שלמות וישנם סקרים שמכסים חלק משטחי המועצה ויש להתייחס לכך בהתאם.

** אתר BioGis מרכז מידע על בעלי חיים וצמחים מרחבי ישראל. האתר מרכז תצפיות ממכלו גורמים ובהם רט"ג, חלה"ט ואוניברסיטאות שונות. באתר ניתן לתחם שטחים ולראות אילו מינים נצפו בהם. ניתן לבצע 'הרצה' של מודלים ביואקלימיים לברור נוכחות פוטנציאלית של מינים. במהלך שנת 2015 המידע יהיה זמין גם להורדה.

שלב מס' 2: בחירת כלים על פי סוג השטח וגודלו

השלב השני מכווין את הקורא לבחירת כלים על פי סוג השטח וגודלו באמצעות טבלה מס' 2. טבלה זו כוללת פירוט של פעולות כלליות לפי טיפוסי שטח שונים (הטיפוסים נקבעו בעיקר בהתייחס לגודל תא השטח). לא תמיד יש התאמה בין סוג השטח המוצע לבין כל הפעולות המוצעות ויש להתאים ביניהם על-פי הבנת הקורא.

טבלה מספר 2 מדריכה את בעל העניין או המתכנן כיצד ניתן ליישם פעולות שונות, לטובת שיפור או שימור מצבם של ערכי טבע ותהליכים אקולוגיים, לאחר בחירת תא השטח וניתוחו על בסיס טבלה מספר 1. אין ספק כי חלק מהניתוח המוצע בטבלה מספר 1 אינו מתאים לכל הגדלים של תאי השטח המוצעים בטבלה 2 ויש לבצע את ההתאמה הנכונה בין גודל תא השטח המתוכנן לקטגוריות הרלוונטיות בשתי הטבלאות. לדוגמא בעת תכנון של גינה קהילתית המבוססת על מינים טבעיים אין, ברוב המקרים, משמעות לקטגוריות היקף השטחים המוגנים סטטוטורית (ש"ט ג"ל, יערות קק"ל) מכלל שטח המועצה או לקטגוריה מידת פגיעותם של מסדרונות אקולוגיים. עדיין על מנת להתאים מיני צומח וחי ובחירת סוג הקרקע לגינה מקומית יש חשיבות רבה להכרת המערכות האקולוגיות במועצה האזורית ולבחינת תנאים אחרים היכולים לשפר באופן ניכר את קבלת ההחלטות האקולוגיות הנכונות בעת בניית תכנית פעולה לניהול גם לתא שטח קטן כמו גינה קהילתית אקולוגית המבוססת על מינים טבעיים.

הטבלה מחולקת על פי קטגוריות של פעולות מעשיות היכולות לשפר באופן ניכר את תפקודו האקולוגי של תא השטח אליו מכוונת הפעולה. בכל תא נרשמו גם בעלי העניין בהם ניתן או מומלץ להיעזר על מנת להוציא לפועל את הפעולה המבוקשת. לדוגמא: בקטגוריה טיפול במינים פולשים מעוצים בתחומי הישובים אנו ממליצים להיעזר בגנן המקומי, אך כאשר מדובר על פעולה נרחבת יותר בשטח פתוח כנגד ריכוז גדול של עצים פעולה העשויה להמשך זמן רב (ובמידה מסוימת לפגוע בזמן שמקדיש הגנן לישוב) מומלץ להיעזר בקבלן היכול לבצע פעולות בקנה מידה גדול יותר.

טבלה מס' 2 - פירוט של פעולות כלליות לפי טיפוסי שטח שונים.

 

שטח קטן

שטח בינוני

שטח גדול

כלל השטח מועצה אזורית

דוגמאות לטיפוסי השטח

גינה מרכזית בישוב, שטח כלוא במחלף, בריכת חורף, גבעה בין שטחים חלקאיים

כלל הגינון בישוב, מקטע של נחל, מכלול של משארים טבעיים בלב שטח חקלאי

שטחים חקלאיים נרחבים, צירי נחלים וגדותיהם, שטחים טבעיים נרחבים

כלל השטח מועצה אזורית

טיפול במינים פולשים עשבוניים

טיפול ידני, ריסוס, חיפוי קרקע, החלפת קרקע נקודתית

טיפול על-ידי גנן או תושבים

טיפול ידני, ריסוס, , חיפוי קרקע, החלפת קרקע ממוקדת טיפול על-ידי גנן או תושבים

טיפול באמצעים מכניים, החלפת קרקע מאסיבית, מעורבות קבלן חיצוני ופעולות חינוכיות עם תלמידים ומתנדבים

טיפול באמצעים מכניים, החלפת קרקע מאסיבית, תאום ביצוע עם מועצות וגופים סטטוטוריים שכנים מעורבות קבלן חיצוני ופעולות חינוכיות עם תלמידים ומתנדבים

טיפול במינים פולשים מעוצים

כריתה ממוקדת, גנן

כריתה ממוקדת, גנן

כריתה ממוקדת, גנן, חקלאי, קבלן כריתה (תלוי במספר הפרטים)

כריתה ממוקדת, גנן, חקלאי, קבלן כריתה (תלוי במספר הפרטים)

טיפוח מיני צומח טבעי

בחירת מינים ממוקדת על פי מטרת הפרויקט: משיכת פרפרים, שיקום בית גידול

החלפת מינים תרבותיים במינים מקבילים טבעיים. טיפוח ושימור מינים טבעיים בשטחים פתוחים והוצאת מיני תרבות. ניתן להוסיף מינים מעוצים על פי תכנית גינון יעודית

טיפוח צומח טבעי או הוספת מינים טבעיים בעיקר מעוצים. ניתן להוסיף כתמי פריחה על פי תכנון והתאמה לצירי מטילים

טיפוח צומח טבעי או הוספת מינים טבעיים בעיקר מעוצים. תאום עם תכניות תשתית לאומיות ומקומיות.

טיפול בפסולת אורגנית צמחית

פינוי גזם ושמירה על ניקיון פחי אשפה סגורים. ועד מקומי של ישוב

פינוי גזם ושמירה על ניקיון פחי אשפה סגורים. ועד מקומי, יחידה סביבתית

פינוי גזם או רסק או שימוש למטרת חיפוי קרקע נקודתית. קבלן מבצע

פינוי גזם או רסק או שימוש למטרת חיפוי קרקע נקודתית. תיאום מול גורמים מנהלי שטח אחרים, מחזור בקנה מידה אזורי, קבלן מבצע, הג"ס, רט"ג, קק"ל

טיפול בפסולת אורגנית בעלי -חיים

לא רלוונטי

לא רלוונטי

פינוי פסדים של בעלי חיים לפחים נעולים או לאתרים מוסדרים. חקלאי, קבלן, משרד החקלאות

הפעלת תוכנית כוללת למועצה אזורית או למספר מועצות שכנות לפינוי פסדים של בעלי חיים לפחים נעולים או לאתרים מוסדרים. חקלאים, קבלן, משרד החקלאות, הג"ס, רט"ג

טיפול בפסולת אנאורגנית

פינוי כוסיות שתילה, שאריות ניילון וצנרת ואשפה של מבקרים מיקום פחי אשפה

פינוי מוצרי פלסטיק, יצירת אתרי פסולת ואשפה מרכזיים ופינויים, יצירת מרכזי מיחזור

ריכוז פסולת לא אורגנית בנקודת ריכוז סגורה שאינה חשופה לרוח ונגישה לפינוי תדיר.

הקמת מרכזי איסוף פסולת חקלאית לכל ישוב (תלוי בפריסה המרחבית של הישובים). יחידה סביבתית, הג"ס, משרד החקלאות, חברות מחזור.

גידור

על פי צורך מקומי

על פי צורך מקומי

בחינת משמעויות גידור לחסימת שטחים פתוחים ומעבר של בעלי חיים. שימוש מושכל בגידור למניעת נזקי חקלאות או מניעת פגיעה בחיי אדם. גידור זמני לטובת הגנה על נטיעות צעירות.

בחינת משמעויות גידור לחסימת שטחים פתוחים ומעבר של בעלי חיים. שימוש מושכל בגידור למניעת נזקי חקלאות או מניעת פגיעה בחיי אדם. גידור זמני לטובת הגנה על נטיעות צעירות.

תחזוקה

השקיה בשנתיים הראשונות. גיזום, החלפת פרטים שלא הצליחו. על בסיס מתנדבים או גנן

בגינון: השקיה על פי צורך. גיזום החלפת פרטים.

שטחים טבעיים: הוצאת מינים פולשים, הוצאת מינים מלווי חקלאות, שמירה מפני מוטיבצית יתר חקלאית, הסברה ומעורבות החקלאיים.

תחזוקת נחלים על בסיס כיסוח גדות מדורג, שמירה על הצביון הטבעי של הנחלים בתאום והסכמה עם רשות הניקוז. הוצאת מינים פולשים. קבלן או מתנדבים. הגדרה וסימון של שטחים טבעיים בלב חקלאות. חקלאים ויחידה סביבתית.

טיפול בנזקים לחקלאות מחיות בר בתאום רט"ג.

 

תחזוקת נחלים על בסיס כיסוח גדות מדורג, שמירה על הצביון הטבעי של הנחלים בתאום והסכמה עם רשות הניקוז. הוצאת מינים פולשים. קבלן או מתנדבים. הגדרה וסימון של שטחים טבעיים בלב חקלאות. חקלאים ויחידה סביבתית.

טיפול בנזקים לחקלאות מחיות בר בתאום רט"ג.

 

תאורה

גינון – תאורה ממוקדת על פי צורך.

שטח טבעי - ללא תאורה מלאכותית כלל. יחידה סביבתית

גינון – תאורה ממוקדת על פי צורך.

שטח טבעי - ללא תאורה מלאכותית כלל. יחידה סביבתית

שטח טבעי ללא תאורה מלאכותית כלל.

צדי נחל וטיילות המשלבים שבילי הליכה התאורה תהיה ממוקדת ובאורכי גל שאינם מזיקים לאדם ולסביבה הטבעית.

שטחים פתוחים טבעיים וחקלאיים ללא תאורה.

תשתיות אזוריות ומקומיות על פי המלצות רט"ג – תאורה ממוקדת ובאורכי גל שאינם מזיקים לאדם ולסביבה הטבעית

רעש

הגדרות על פי חוק

הגדרות על פי חוק

במידת הצורך נקיטה באמצעים להפחתת רעש ממקורות אנתרופוגניים

נקיטה באמצעים להפחתת רעש מכבישים מפעלים ומסילות ברזל כולל קירות אקוסטיים במקומות הנדרשים לאדם ולטבע

שמירה על רצף שטחים פתוחים

גינון – לא רלוונטי

שטח טבעי – שמירה על רצף ש"פ גם באמצעים מלאכותיים כגון גינון או מעבירי מים קטנים או מעברים יעודיים

גינון – ניתן ליצור רצף על בסיס צמרות עצים או מעבירי מים מתחת למדרכות הישוב.

בשטחים טבעיים – טיפוח צירי נחלים טבעיים ותעלות מלאכותיות. הימנעות משריפת גזם והשלכת פסולת חקלאית לשטחים אלו. תאום עונות ושיטות לתחזוקת גדות נחל.

טיפול ושזרוע שולי שדות בין משארים (ניתן גם לשמר מצב קיים).

טיפוח צירי נחלים טבעיים ותעלות מלאכותיות. הימנעות משריפת גזם והשלכת פסולת חקלאית לשטחים אלו. תאום עונות ושיטות לתחזוקת גדות נחל.

טיפול ושזרוע שולי שדות בין משארים.

נקיטת שיטות לשימור קרקע בחקלאות.

גידור מושכל.

תכנון ותחזוקת מעברי בעלי חיים בעת מעבר תשתיות אורכיות. ייעוץ אקולוגי, רט"ג

טיפוח צירי נחלים טבעיים ותעלות מלאכותיות. הימנעות משריפת גזם והשלכת פסולת חקלאית לשטחים אלו. תאום עונות ושיטות לתחזוקת גדות נחל.

טיפול ושזרוע שולי שדות בין משארים.

נקיטת שיטות לשימור קרקע בחקלאות.

גידור מושכל.

תכנון ותחזוקת מעברי בעלי חיים בעת מעבר תשתיות אורכיות.

ייעוץ אקולוגי, רט"ג

הגנה על שטחים פתוחים

גינון – לא רלוונטי

שטח טבעי – בחינת קידום שטח כשמורת טבע כתלות בקריטריונים שונים כמו ייחודיות, קישוריות, איומים אחרים

יעוץ אקולוגי ותכנוני – רט"ג

גינון – לא רלוונטי

שטח טבעי או מופר– בחינת קידום שטח כשמורת טבע כתלות בקריטריונים שונים כמו ייחודיות, קישוריות, איומים אחרים, מידת היכולת לשקמו (במידת הצורך בשיקום)

יעוץ אקולוגי ותכנוני – רט"ג

שטח טבעי או מופר– בחינת קידום שטח כשמורת טבע כתלות בקריטריונים שונים כמו ייחודיות, קישוריות, איומים אחרים, מידת היכולת לשקמו (במידת הצורך בשיקום)

יעוץ אקולוגי ותכנוני – רט"ג

שטח טבעי או מופר– בחינת קידום שטח כשמורת טבע כתלות בקריטריונים שונים כמו ייחודיות, קישוריות, איומים אחרים, מידת היכולת לשקמו (במידת הצורך בשיקום)

יעוץ אקולוגי ותכנוני – רט"ג

 

שלב שלישי: בחירת מוסדות שונים במועצה בעזרתם ניתן לקדם את תכנית הפעולה האקולוגית

השלב השלישי מכווין את הקורא לבחירת דרכי יישום אפשריות לקידום תכנית לניהול אקולוגי בשטחים הפתוחים לפי תחומי הניהול המגוונים של המועצה האזורית - באמצעות טבלה מס' 3. רצוי ואף ניתן להוסיף רעיונות נוספים.

טבלה מס' 3 מבקשת לחבר בין מוסדות המועצה השונים לבין פעולות אקולוגיות סביבתיות בתחומי השטחים הפתוחים. הפעולות לשיפור ושימור השטחים הפתוחים זהות לאלו שהוצגו בטבלה מס' 2, אך כאן נעשה חיבור בין התחום האקולוגי סביבתי למוסד המועצה ולפעולת השיפור או השימור הרלוונטית, שלהבנתנו יכול אותו גורם במועצה לבצע. כמובן שניתן לבצע פעולות אלו גם על ידי גורמים אחרים וכל שיתוף פעולה בין האגפים השונים מבורך שלא לומר הכרחי.

לדוגמא בתחום ספורט, פנאי ונופש ניתן להתייחס להיבט המרחבי של תחום זה, כלומר לשטחים הפתוחים בהם צועדים, רצים או רוכבים הספורטאים ותושבים אחרים. ניתן לקדם שתילה של צמחיה מקומית לאורך צירים אלו. ניתן לשלב גם גורמים אחרים במועצה. למשל, את השתילה ניתן לבצע כחלק ממהלך עם מחלקת החינוך של המועצה ובמסגרתה לשלב גם ניקיון של שטחים הסמוכים לשטחי החקלאות ולשלב גם את החקלאים המקומיים ובכך לתת מענה גם לתחום החקלאות.

טבלה 3. פילוח נושאי סביבה ודרכי יישום אפשריות לפי תחומי ניהול של המועצה האזורית

 

תחום

פרויקטים לדוגמא

ביטוי סביבתי / ביצועי I

ביטוי סביבתי / ביצועי II

ביטוי סביבתי / ביצועי III

כלים רלוונטיים מהמדריך

איכות הסביבה

פינוי וריסוק גזם

יצירת קומפוסט

שימוש לחיפוי קרקע

 

חיזוק קשרי מועצה – ישובים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים

שיקום שטח נטוש

שימוש במינים מקומיים

קישור לרצף שטחים פתוחים

 

מדריך לשיקום, הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל

יצירת אתר טבע חדש

חפירת בריכת חורף

יצירת אטרקציה ומוקד הסברה חדש

פרויקט חינוכי עם ילדי המועצה

מדריך לשיקום, פיתוח מוקדי פנאי ונופש בשטחים הפתוחים, הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל

מחזור פסולת ביתית

מיקום פחים יעודים

ביצוע פעולות הסברה

 

הקמת מרכז ידע ותוכן מקומי , חיזוק קשרי מועצה – ישובים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים

 

שמירה על שטח פתוח טבעי

קידום סטטוטורי

יצירת מסלולי טיול והסברה לרווחת תושבי המועצה

 

הכרזה על אזורים לשימור

ספורט, פנאי ונופש

שבילי הליכה במועצה

שתילה ונטיעה של מינים מקומיים לאורך המסלול

מיקום תאורה ידידותית לסביבה

 

פיתוח תשתיות תומכות פנאי ונופש בשטחים הפתוחים

יום ספורט סביבתי

תחרויות ספורט עם ביטוי סביבתי:

עקירת מינים פולשים

איסוף פסולת

שיקום שטחים פגועים

שיפור פני הישוב / המועצה

 

אירועי טיפוח בילוי בטבע

צעדה

יצירת פעילות סביבתית תורמת לאורך המסלול

 

 

אירועי טיפוח ובילוי בטבע

חינוך

שמירה על מין דגל שבשטח המועצה

פרוייקט חינוכי בהשתתפות התלמידים

ניטור בעזרת תלמידים

 

מדריך לניטור, ניטור אזרחי, טיפוח תכניות חינוכיות, הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל, מדריך תיק ממשק שטחים פתוחים, לימוד ואפיון רוח המקום

גינון שטחים ציבוריים במינים מקומיים

פרוייקט חינוכי בהשתתפות התלמידים

 

 

מדריך לניטור

מדריך תיק ממשק שטחים פתוחים, מדריך לשיקום

ימי הסברה סביבתית לקהילה

פרוייקט חינוכי בהשתתפות התלמידים

 

 

טיפוח תכניות חינוכיות, הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל, חיזוק קשרי מועצה – ישובים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים

חקלאות

עיבוד משמר קרקע

אי פליחה בשדות פלחה

צומח כיסוי במטעים

 

מדריך חקלאות תומכת סביבה

הפחתת ריסוס

שימוש בתכשירים ידידותיים

חלוקת או מכירת תכשירים לגינון ציבור ופרטי בישובים

 

מדריך חקלאות תומכת סביבה

סניטציה – פסולת אורגאנית

יצירת אתרי פינוי פסולת אורגאנית

פינוי עודפי מזון הנושרים לקרקע במטעים

 

מדריך חקלאות תומכת סביבה

סניטציה – פסולת לא אורגאנית

יצירת מרכז לפינוי והפרדת אשפה חקלאית

קשר עם חברות מחזור לכל סוג פסולת

 

מדריך חקלאות תומכת סביבה

פתרון לנזקים לחקלאות מחיות בר

שימוש באמצעים מרתיעים או אמצעי מניעה לכניסת חיות בר לשטח חקלאי

מבצע משותף עם רט"ג להרחקת חיות בר

 

 

תחום

פרויקטים לדוגמא

ביטוי סביבתי / ביצועי I

ביטוי סביבתי / ביצועי II

ביטוי סביבתי / ביצועי III

 

תרבות וקהילה

ציון יום הולדת למועצה

ביטוי והדגשה של אופי השטחים הפתוחים בהווי החברתי והתרבותי של ראשוני היישוב באופנים שונים (תערוכת תמונות/ שירים/ וכו)

נטיעה או זריעה של מינים מקומיים

דילול וטיפול ביער בוגר

מדריך לשיקום אקולוגי, אירועי טיפוח בילוי בטבע,

גיבוש שפה עיצובית אחידה במועצה, הבלטת ערכי טבע, נוף ומורשת במועצה

מפגשים חברתיים ויצירת קבוצות עניין

קבוצת ניטור קבועה ומסודרת, לדוגמא ניטור פרפרים

"משמר שטחים פתוחים" (כמו משמר אזרחי) לדוגמא רכוב על אופניים להסברה ושמיה על השטחים הפתוחים במועצה בשבתות

 

הקמת מערך לניטור אזרחי, הקמת מרכז ידע ותוכן מקומי, תמיכה בקבוצות מקומיות בשמירה על שטחים פתוחים, אימוץ וטיפוח תכניות חינוכיות, הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל

 

גינון שוטף בישובים ובמועצה

גינה מרכזית בישוב

שימוש במינים מקומיים

טיפול במינים פולשים

 

מדריך ממשק שטחים פתוחים, חיזוק קשרי מועצה – ישובים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים

גינון בצידי דרכים

שימוש במינים מקומיים

טיפול במינים פולשים

 

מדריך ממשק שטחים פתוחים, חיזוק קשרי מועצה – ישובים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים

 

דוגמא לשימוש במידע משלוש הטבלאות לכדי תכנית פעולה בדגש אקולוגי אחת

מועצה האזורית לב השרון מבקשת לבחון יצירת תכנית כוללת ליצירת וביסוס מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים שבאחריותה. להלן ניתוח מוצע של שטחי המועצה על פי טבלה מספר מס' 1. המילים המודגשות מכוונות לקטגוריות בעמודה השמאלית בטבלה.

מהניתוח עולה כי המועצה האזורית לב השרון הממוקמת בשרון יושבת על מערכת אקולוגית רגישות מאוד שאינן מיוצגת בשטחים שמורים ומוגנים. הקרקעות הקלות של החמרה החול והחוסמס היא מערכת הנמצאת בתת ייצוג בשטחים שמורים וכך גם המערכת האקולוגית של עמקים אלוביאליים – קרקעות כבדות. יש מעט מאוד בתי גידול לחים במועצה בעיקר קטע של נחל תאנים. מרבית שטחי המועצה הם שטחים חקלאיים. המידע האקולוגי הקיים על המועצה הוא רב מאחר ונערכו סקרי נוף וסקרים של צומח וחי על ידי מכון דש"א ורשות הטבע והגנים. המסדרונות האקולוגים העוברים בשטחה או כאלו שיתוכננו בעתיד יהיו תחת הפרעה גבוהה של גורמים שונים. מידת לחצי הפיתוח על השטחים הפתוחים גבוהה מאוד ומידת לחצי הקהל גבוהה עקב מיקומה של המועצה במרכז הארץ. גם שטחים טבעיים קטנים שנותרו בשטחה מופרים מאוד וידרשו פעולות שיקום לשיפור תפקודן האקולוגי, למשל טיפול במינים פולשים, יצירת בתי גידול ושזרוע ושתילת מיני בר. יש לשפר את מדת ורמת הפיקוח על תחומי הסביבה והחקלאות במועצה זו. בשנים האחרונות מתבצעות פעולות ניטור אקולוגי בשטחי המועצה ובאופן שוטף מתבצעות פעולות ניטור של מזיקים בחקלאות.

מתוך כך ניתן לגשת לטבלה מספר מס' 2 ולהכיל בתכנית הפעולה את הכתוב בעמודות 3 ו 4 המתייחסות לתכניות של שטחים גדולים ולכלל שטח המועצה. כמובן שתכנית שיקום לשטחים קטנים ובינוניים במסגרת תכנית כוללת יכולה להיגזר מהאפשרויות שבעמודות 1 ו 2 בטבלה זו.

לאחר הכנת תכנית הפעולה או במהלך הכנתה מומלץ לשלב את הגורמים השונים במועצה בהתבסס על הרעיון ועל המוצע בטבלה 5 לעיל המנתחת את הנעשה בפועל במועצה האזורית לב השרון בהתבסס על טבלה 3.

טבלה 4. ניתוח שטחי המועצה האזורית לב השרון ליצירת מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים

קריטריון

נמוך

גבוה

מדד/ בסיס מידע

מידת הייצוג של מערכות (יחידות) אקולוגיות גדולות בישראל

ייצוג נמוך מאוד למערכת האקולוגית של הקרקעות הקלות בשרון

 

מסמך רט"ג 2014

נספח 1 במסמך הניטור להלן

מידת ייצוגם של בתי גידול לחים בשטחי המועצה – אלו בתי גידול שתמיד יהוו מוקד משיכה והם פגיעים במיוחד

 

פרט לקטע מנחל תאנים אין בתי גידול לחים טבעיים.

 

מסמך נחלים חלה"ט - http://www.teva.org.il/

מסמך נחלים רט"ג - http://www.parks.org.il/

מאגר נתונים רט"ג –http://www.biogis.huji.ac.il/

היקף השטחים המוגנים סטטוטורית (ש"ט ג"ל, יערות קק"ל) מכלל שטח המועצה

אין שמורות טבע וגנים לאומיים יש יער קק"ל קטן מאוד

התמקדות בפעולות של שימור קרקע בעזרת מינים טבעיים.

התמקדות בשיפור קישוריות בין שטחים טבעיים.

 

שטחים פתוחים בעלי ערכיות המוגנים בתכניות סטטוטוריות

היקף השטחים החקלאיים מכלל שטח המועצה

 

מרבית שטחי המועצה הם שטחי חקלאות

התמקדות בפעולות סניטציה ומניעת נזקים לחקלאות מחיות בר ולהפך.

הגברת ועידוד שימוש בשיטות לשימור קרקע וחקלאות ידידותית לסביבה

מיפוי של שטחי החקלאות במועצה ומידת קרבתם לישובים

מידע קיים על השטחים הפתוחים במועצה האזורית (סקרי דש"א, סקרים על מינים, סקרי מעיינות ועוד)

 

קיים סקר של מכון דש"א לשטחי המוא"ז

סקרים ונתונים על בעלי חיים מתכנית ניטור שנערכת במועצה

הטמעת ממצאי הסקרים האקולוגיים בתכנית אב לשטחים פתוחים למ.א לב השרון.

אתר מכון דש"א – סקרים* http://www.deshe.org.il/

דו"חות על הסקרים נמצאים ביחידה הסביבתית של המועצה

לחצי פיתוח ואיומים על השטחים הפתוחים

 

לחצי פיתוח גבוהים מאוד

התמקדות בשמירה על השטחים הקיימים

התמקדות ביצירת מעברים לבעלי חיים בשטחים הפתוחים הקיימים.

האם קיימים לחצי פיתוח ואיומים של השטחים הפתוחים במועצה בכללותם, ובפרט על שטחים טבעיים ערכיים

קריטריון

נמוך

גבוה

מדד/ בסיס מידע

מידת פגיעותם של מסדרונות אקולוגיים

 

לחצים גדולים ומורכבים

הפחתת האיומים החלים על שטחי המסדרונות – תאורה, סחף קרקע, רעש, קיטוע.

קידום הגנה סטטוטורית או קביעת כללים לצירים מרכזיים שהוגדרו מסדרונות אקולוגיים

-מדריך ניטור משולב

- מפת מסדרונות אקולוגיים ארצית

-מסמך – שקדי ושדות 2000

-מסמך מסדרונות אקולוגיים למתכננים – רותם וחובריו 2014. http://www.parks.org.il/

מידת הפרת השטח ממצבו הטבעי וזמינותו לשיקום אקולוגי

 

הפרה מהותית מאוד של שטחים טבעיים

ביצוע פעולות אינטנסיביות לשיקום עד כדי יצירת בית גידול חדש. פעולות הכוללות עבודות עפר הוצאת מינים פולשים והוספת מינים טבעיים

 • מדריך לשיקום אקולוגי

 • מידת תפקודו האקולוגי של השטח לאחר השיקום

לחצי קהל על השטחים הפתוחים עונתי או רציף

 

לחצים גבוהים מועצה במרכז הארץ.

ניתוח המצב הקיים במועצה

ניתוח נתונים משולב עם רט"ג וקק"ל

רמת הפיקוח והאכיפה כתלות בשטח ובמורכבות המועצה

פעולות מועטות יחסית חסר כח אדם

 

מיפוי של כל מועצה או מכלול של מועצות שכנות

פעולות ניטור המתבצעות בשטחים הפתוחים

 

בשנים האחרונות פעולות ניטור רבות הכוללות גם ניטור אקולוגי וגם ניטור חקלאי ומזיקים

מיסוד פעולות הניטור וחשיפת הנתונים לציבור ולמקבלי החלטות

מיפוי של פעולות ניטור המבוצעות על ידי הג"ס, רט"ג, קק"ל, משרד החקלאות, למ"ס, חקר הסחף וגופים אחרים.

 

טבלה 5. פילוח נושאי סביבה ודרכי יישום אפשריות לפי תחומי ניהול של המועצה האזורית בלב השרון בהתאמה לטבלה 3. רצוי ואף ניתן להוסיף רעיונות נוספים.

תחום

פרוייקטים לדוגמא

ביטוי סביבתי / ביצועי I

ביטוי סביבתי / ביצועי II

ביטוי סביבתי / ביצועי III

כלים רלוונטיים מהמדריך

איכות הסביבה

שיקום שטח נטוש

שימוש במינים מקומיים

קישור לרצף שטחים פתוחים

 

מדריך לשיקום, הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל

 

יצירת אתר טבע חדש

חפירת בריכת חורף

יצירת אטרקציה ומוקד הסברה חדש

פרויקט חינוכי עם ילדי המועצה

מדריך לשיקום, פיתוח מוקדי פנאי ונופש בשטחים הפתוחים, הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל

 

ניטור אקולוגי

מבוצע באמצעות גורמי חוץ רט", הג"ס ובשיתוף עם אוניברסיטאות וחוקרים שונים.

 

 

מדריך לניטור

ספורט, פנאי ונופש

דרך הלב

שתילה ונטיעה של מינים מקומיים לאורך המסלול

מיקום תאורה ידידותית לסביבה

 

פיתוח תשתיות תומכות פנאי ונופש בשטחים הפתוחים

חינוך

שמירה על מין דגל שבשטח המועצה

איסוף בלוטי אלון תבור וזרעי תורמוס בפרוייקט חינוכי בהשתתפות התלמידים

ניטור בעזרת תלמידים

 

מדריך לניטור, ניטור אזרחי, טיפוח תכניות חינוכיות, הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל, מדריך תיק ממשק שטחים פתוחים, לימוד ואפיון רוח המקום

 

ימי הסברה סביבתית לקהילה

פרוייקט חינוכי בהשתתפות התלמידים

 

 

טיפוח תכניות חינוכיות, הגדלת מודעות של קהילות מקומיות לטבע ולקיחת חלק פעיל, חיזוק קשרי מועצה – ישובים בנושאי סביבה ושטחים פתוחים

חקלאות

עיבוד משמר קרקע

ביצוע שימור קרקע בשולי פרדסים

צומח כיסוי במטעים

 

מדריך חקלאות תומכת סביבה

 

הפחתת ריסוס

שימוש בתכשירים ידידותיים

חלוקת או מכירת תכשירים לגינון ציבור ופרטי בישובים

 

מדריך חקלאות תומכת סביבה

תרבות וקהילה

ציון יום הולדת למועצה

ביטוי והדגשה של אופי השטחים הפתוחים בהווי החברתי והתרבותי של ראשוני היישוב באופנים שונים (תערוכת תמונות/ שירים/ וכו)

נטיעה או זריעה של מינים מקומיים

דילול וטיפול ביער בוגר

מדריך לשיקום אקולוגי, אירועי טיפוח בילוי בטבע,

גיבוש שפה עיצובית אחידה במועצה, הבלטת ערכי טבע, נוף ומורשת במועצה

 

מפגשים חברתיים ויצירת קבוצות עניין

קבוצת ניטור קבועה ומסודרת, לדוגמא ניטור פרפרים

"משמר שטחים פתוחים" (כמו משמר אזרחי) לדוגמא רכוב על אופניים להסברה ושמיה על השטחים הפתוחים במועצה בשבתות

 

הקמת מערך לניטור אזרחי, הקמת מרכז ידע ותוכן מקומי, תמיכה בקבוצות מקומיות בשמירה על שטחים פתוחים, אימוץ וטיפוח תכניו&

נספח

נספח שטחים מוגנים במועצות אזורית

השטחים המוצגים בטבלה כוללים שטחי שמורות טבע וגנים לאומיים בתכניות מפורטות, בתמ"א 8, בתכניות המתאר הארציות (תמ"א) והמחוזיות (תמ"מ). כמו כן צורפו שטחי תמ"א 22, והתכניות המפורטות המאושרות של קק"ל.

שם המועצה

שטח המועצה (קמ"ר)

שטח מוגן בפועל או מתוכנן (קמ"ר)

השטח המוגן הפוטנציאלי מתוך שטחי המועצה (אחוז)

אל-בטוף

3.3

0.3

10.4

אל קסום

38.6

11.3

29.3

אלונה

27.0

14.8

54.9

אשכול

734.4

202.2

27.5

באר טוביה

127.6

12.4

9.7

בוסתאן אל-מרג'

8.9

1.4

15.5

בני שמעון

393.9

108.7

27.6

ברנר

37.5

1.9

5.0

גדרות

13.7

0.1

0.9

גולן

1089.7

388.6

35.7

גזר

114.2

17.8

15.6

גן רוה

40.5

15.5

38.2

דרום השרון

97.0

11.6

12.0

הגלבוע

251.9

51.0

20.2

הגליל העליון

296.1

105.9

35.8

הגליל התחתון

193.3

70.4

36.4

הערבה התיכונה

1508.6

1063.5

70.5

זבולון

63.5

18.8

29.6

חבל אילות

2646.6

1882.4

71.1

חבל יבנה

34.9

6.4

18.5

חבל מודיעין

128.7

61.1

47.5

חוף אשקלון

175.9

54.4

30.9

חוף הכרמל

179.1

81.4

45.4

חוף השרון

47.5

5.5

11.6

יואב

199.1

43.7

22.0

לב השרון

56.6

1.2

2.2

לכיש

378.7

181.9

48.0

מבואות החרמון

134.9

61.5

45.6

מגידו

173.4

102.4

59.1

מטה אשר

212.0

56.7

26.8

מטה יהודה

483.9

317.7

65.6

מנשה

112.1

22.7

20.2

מעלה יוסף

93.3

59.2

63.5

מרום הגליל

178.0

120.7

67.8

מרחבים

501.2

111.8

22.3

משגב

164.8

95.3

57.8

נווה מדבר

31.8

1.2

3.8

נחל שורק

28.3

0.8

2.7

עמק הירדן

183.3

89.6

48.9

עמק המעיינות

249.5

72.0

28.9

עמק חפר

127.9

7.6

6.0

עמק יזרעאל

333.8

83.3

24.9

עמק לוד

31.9

0.5

1.7

רמת נגב

4098.7

2052.3

50.1

שדות נגב

117.2

14.9

12.7

שער הנגב

180.7

53.9

29.8

שפיר

81.8

6.8

8.3

תמר

1598.5

932.2

58.3

 

*לפירוט הנתונים יש לפנות לרשות הטבע והגנים או לקק"ל.