זיהוי רוח המקום ומאפייניו

סוג הכלי: ידע

הגדרת הזהות המקומית הייחודית של המועצה באמצעות זיהוי הפרטים והאלמנטים בסביבה הבנויה, הטבעית או התרבותית, המרכיבים ומשפיעים על דמות המועצה, צביונה והאווירה השוררת בה.

הורדת הכלי הוספה למועדפים

תחומי פעילות:

מתאים למועצות ש...

טווח יישום
נכונות ומוכנות למימוש כלים במידה
בעלות פוטנציאל לגיוס תקציבים

תוצאות מיטביות

 • טיפוח מאפייניה הייחודיים של המועצה והדגשת סגולותיה

 • חיזוק הגאווה המקומית ותחושת השייכות והשותפות של התושבים

דוגמה

מאפיינים פיסיים כגון צמחייה, מסלע, אלמנטים ארכיטקטוניים ונופים לצד מאפיינים תרבותיים כגון מסורות, מנהגים, וערכים המאפיינים את התושבים. למשל נופי החקלאות הקדומה (טרסות וכדומה) בהרי יהודה.

זמן נדרש למימוש הכלי

 • ניתן ליישם בטווח המיידי.

 • תהליך המימוש יערוך בין שלושה חודשים לחצי שנה, כתלות במידת הצורך באיסוף מידע מקדים ומידת שיתוף התושבים בתהליך.

מענה ללחצי פיתוח

הכלי יכול לסייע ביצירת מחויבות ציבורית לשמירה על השטחים הפתוחים, אבל הוא לא מספק מענה ישיר למניעת פיתוח.

משאבים נדרשים

 • מינוי רכז מהמועצה לביצוע המשימה והקצאת שעות עבודה.

 • תקציב מצומצם עבור סדנאות שיתוף ציבור ו/או סקרים בקרב תושבים.

שימו לב

הכלי מהווה את השלב הראשון בתהליך של העצמת רוח המקום באמצעות שיתוף ודיאלוג של המועצה והתושבים. הכלי מצריך בהמשך פעולות אופרטיביות לפיתוח המרכיבים שיזוהו בניתוח והעצמתם במרחב, למשל באמצעות הכלים "גיבוש שפה עיצובית" ו"הבלטת ערכי טבע, נוף ומורשת".

המשך היכרות וסינון - (מי אני/אודות הכלי)

מטרת הכלי
הגדרת הזהות המקומית הייחודית של המועצה. הכלי מסייע באיתור היתרון היחסי של המועצה כבסיס לקידומה בתחום פיתוח תשתיות תיירות וכאמצעי לחיזוק הגאווה המקומית ותחושת השייכות והשותפות בין התושבים.

רציונל כללי
הכלי הינו תהליך לזיהוי המוטיבים המרכזיים והאלמנטים הבולטים בתודעה המקומית. הכוונה היא להיבטים מוחשיים (צומח, חי, נוף, ארכיטקטורה וכדומה) ובלתי מוחשיים (ערכים, מורשת מקומית, מנהגים וכדומה) המבדילים את המועצה ממועצות אחרות. מרכיבים ייחודיים אלו יוצרים את דמות המועצה, צביונה והאווירה השוררת בה.

אפיון "רוח המקום" הוא תהליך קריטי שראוי שישפיע על כל פיתוח עתידי במועצה, בעיקר בשטחים הפתוחים. זאת על מנת לשמור ולהעצים את הערכים (פיסיים ותרבותיים) המשותפים לכל תושבי המועצה.

יש לציין כי במועצות גדולות במיוחד או בעלות שונות חברתית או פיסית גבוהה יתכן ויתקיימו במקביל תפישות שונות לגבי "רוח המקום".

קהל היעד
מועצה אזורית ותושביה.

מקור וניסיון ביישום
 

 • ניתוח וזיהוי רוח המקום ב"פארקים ואזורי-נופש מטרופולינים בישראל. כרך שני - מקרי-בוחן: קווים מנחים לתכנון פארקים ואזורי-נופש מטרופוליניים במחוזות המרכז וירושלים " (עמ' 25-26 ועמ' 70-72). הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל, 2011. 
  http://www.jiis.org.il/.upload/misc/parks-2.pdf

פרישה גיאוגרפית
יישום הכלי ייעשה בתחום המועצה. ניתן לממש את הכלי עבור כל שטח המועצה לשם זיהוי "רוח המועצה", עבור יחידות גיאוגרפיות בתוך המועצה או עבור אתרים מסוימים שהמועצה מעוניינת לפתח או להדגיש.

גמישות
רבה. איסוף המידע יכול להתמקד בתחומים שונים מארבעת התחומים שהוצגו, אופן איסוף המידע והצגתו נתון לבחירת מיישם הכלי כמו גם היקף הגופים והתושבים המעורבים בתהליך.

מענה ללחצי פיתוח
הכלי לא מספק מענה למניעת פיתוח.

משאבים נדרשים

 • מינוי רכז מהמועצה לביצוע המשימה והקצאת שעות עבודה.

 • תקציב מצומצם עבור סדנאות שיתוף ציבור ו/או סקרים בקרב תושבים.

חוזקות וחולשות
 

חוזקות:

 • ניתן לבסס על תשתיות ומשאבים קיימים.

 • ניתן ליישם באופן מיידי.

 • יצירת בסיס מידע המתעד את המאפיינים הייחודיים של המועצה. תהליך בעל חשיבות חינוכית, קהילתית ותרבותית. יכול לשמש כבסיס מידע למוזיאון/מרכז מבקרים.

חולשות:

 • הגדרת רוח המקום מושפעת במידה רבה מהקהילה המעורבת בתהליך. ככל שהקהילה הטרוגנית יותר, כך ייתכן שיהיה קשה יותר להסכים על ערכים מסוימים, אולם התהליך שיהיה מעניין ומורכב, בסופו עשוי לייצר תחושת זהות שתהיה משמעותית יותר לתושבים (ביחס למועצות הומוגוניות).

מידת התאמה של הכלי לקהל היעד
הכלי נדרש בכל המועצות, אולם הוא רלוונטי במיוחד כשלב מקדמי ל:

 • מועצות שרוצות לקדם מדיניות תכנון, ניהול ו/או פיתוח בשטחים הפתוחים, במיוחד בתחום התיירות פנאי ונופש.

 • מועצות שמעוניינות להבליט ולהעצים את ייחודן במרחב הכפרי.

 • מועצות שעוברות תהליכי שינוי משמעותיים (חברתיים, פיסיים או אחרים) ומעוניינות לחבר את הקהילה ולחזק את הגאווה המקומית.

מידע רלוונטי נוסף

 • שימור מורשת במרחב הכפרי והחקלאי. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. מרץ 2014
  http://www.moag.gov.il/agri/files/shimur_moreshet.pdf

 • פארקים העוסקים בתכנון ברוח המקום ב"פארקים ואזורי-נופש מטרופולינים בישראל. כרך ראשון-מבואות". הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל, 2011.
  http://www.jiis.org.il/.upload/misc/parks-1.pdf

 • תכנית אב סובב בקעת הנדיב (עמ' 15-19) . מוטי קפלן – תכנון מתאר וסביבה. 2004

מידע אופרטיבי - (איך פועלים/פעולות לביצוע)

גורם אחראי ליישום (בתוך המועצה)
כל מועצה תבחן מי הגורם המתאים להובלת הנושא. יש לבחור גורם המכיר היטב את המועצה, שטחיה ותושביה.
גורמים אפשריים הם: אגף תיירות/פנאי, יחידה לשטחים פתוחים/סביבתית, אגף קהילה / חינוך.

בעלי עניין

בתהליך פיתוח ויישום הכלי:

 • רשויות וארגוני סביבה: רט"ג, רשות העתיקות, קק"ל, החברה להגנת הטבע, ארגוני סביבה מקומיים, יחידות סביבתיות.

 • מגזר עסקי, בתחומי תיירות פנאי ונופש (תיירנים וכיו"ב).

 • קהילה מקומית - תושבי המועצה

שלבי ביצוע ולוחות זמנים
את הכלי ניתן לבצע בשלוש גישות:

 1. תהליך מצומצם של וועדה ייעודית המורכבת מחברי המועצה ונציגי תושבים. תהליך זה הוא הקצר ביותר (עד שלושה חודשים), דורש מעט משאבים וניתן ליישמו בטווח המיידי.

 2. תהליך ציבורי בהובלת נציגים מהמועצה. תהליך בטווח זמן בינוני (כחצי שנה) הדורש הקצאת משאבים למימון ימי פעילות וסדנאות לאיסוף מידע ולאחר מכן הפצה וניתוח של סקרים שעל פיהם תקבע "רוח המועצה".

 3. שילוב שתי הגישות הקודמות. התהליך יתבצע על ידי חברי המועצה, עם מעורבות ממוקדת של התושבים בשלב איסוף המידע ובשלב זיהוי המכנה המשותף.

שלבי ביצוע הכלי הם:

 1. איסוף מידע- יצירת ארבע תיקיות מידע : תיקיות המידע יתייחסו לארבעה תחומים וישלבו מידע מסוגים שונים למשל סיפורים, שירים, ראיונות, תמונות, ציורים, מפות, מוזיקה, חומרי וידיאו ועוד.

  • תיק מידע פיסי-ג"ג המתעד מאפיינים ייחודיים למועצה כגון מסלע וטופוגרפיה, צמחייה ובעלי חיים, נופים ותצורות נוף.

  • תיק מידע ארכיאולוגיה ומורשת שמשפיע על דמות המועצה כגון אירועים מיוחדים (למשל קרבות) או תהליכים היסטוריים (התפתחות ההתיישבות/החקלאות/התעשייה במועצה וכדומה). כולל גם תיעוד שרידים ארכיאולוגיים משמעותיים, אלמנטים ארכיטקטוניים (מגדלי שמירה, בארות וכדומה), ומונומנטים (אנדרטאות, פסלים וכדומה).

  • תיק מידע מסורות ומנהגים ייחודיים של התושבים ו/או של המועצה המשקפים את המורשת המקומית כגון סיפורים ואגדות מקומיות, פסטיבלים ואירועי תרבות, מנהגי חגים, מאכלים ועוד.

  • תיק מידע רגשי-ערכי- מרכיבים לא מוחשיים כגון ערכים, עקרונות, תחושות ורגשות המשפיעים על האופן בו תושבי המועצה תופסים אותה. החל מערכים כגון שמירה על הטבע או ציונות וכלה ברגשות ותחושות כגון שלווה, ביטחון, משפחתיות.

  משך: עד שלושה חודשים מרגע אימוץ הכלי.

 2. זיהוי מכנה משותף - מיון המידע שנאסף לשניים: מאפיינים בעלי השפעה שולית/השפעה על קבוצה מצומצמת של תושבים ומאפיינים שיוצרים הזדהות בקרב רוב תושבי המועצה. כזכור, מאפיין יכול להיות סיפור, שיר, ציטוט, תמונה, דימוי, מוזיקה, מסורת מקומית ועוד.

  משך: עד חודש מתום שלב איסוף המידע.

 3. סקר לזיהוי "רוח המועצה"- מבין המאפיינים שזוהו כמשותפים לרוב תושבי המועצה יבחרו 10-15 מאפיינים מובילים. סקר שיתפרסם באתר המועצה יבקש מהתושבים לבחור 3-5 מאפיינים שלטעמם הם המשפיעים ביותר על דמות המועצה, צביונה והאווירה השוררת בה. קיומו של הסקר יפורסם באמצעי תקשורת מקומיים, שלטים, בתי ספר, מוקדי תעסוקה ועוד. על מנת לעודד את מעורבות התושבים כדאי לציין בפני התושבים כי ממצאי הסקר ישפיעו על אופי הפיתוח העתידי במועצה.

  משך: גיבוש הסקר ופתיחת ההצבעה תעשה עד שבועיים מתום זיהוי המכנה המשותף. ההצבעה לסקר תהיה פתוחה לשבועיים נוספים.

 4. מסמך מסכם. על סמך ממצאי הסקר יגובש מסמך המציג את 3-5 המאפיינים שזוהו כמרכיבים את "רוח המועצה". המסמך יכול לשלב חומרים מסוגים שונים- תמונות, סיפורים, מוזיקה חומרי וידאו ועוד. המסמך יכיל המלצות לשימור והעצמה של המאפיינים שנבחרו כמייצגים את "רוח המקום".

  משך: עד שלושה שבועות מ"סגירת" הסקר.

 5. הטמעה במועצה ובקהילה

  • פרסום תיקיות המידע והמסמך המסכם באתר האינטרנט של המועצה.

  • פעילויות במסגרות חינוכיות המחזקות את "רוח המקום". למשל, אימוץ וטיפוח אתרים שנמצאו כמרכזיים בדמות המועצה או עריכת סדנא העוסקת בחיבור האישי של התלמידים ל"רוח המקום".

  • הטמעת "רוח המקום" באלמנטים המייצגים אותה למשל בלוגו או בעיצוב אתר האינטרנט.

  משך: תהליך מתמשך

 

משאבים נדרשים (כולל עלויות)

 • יישום הכלי דורש תקציב נמוך יחסית.

 • שעות עבודה של גורם מהמועצה שיאסוף את המידע הנדרש, יערוך את המפגשים/הסדנאות הציבוריות וינתח את החומרים שייאספו.

 • פרסום המידע שנאסף באתר האינטרנט של המועצה.

מקורות מימון אפשריים
משרדי ממשלה המעוניינים בקידום תכניות אזוריות כשלב מקדים/בניית הרקע להכנתן ו/או גורמים שבעניינם פיתוח תיירותי ו/או מיתוג המועצה: משרד הפנים, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד התיירות.

אילו תנאים נדרשים ליישום
קיום מפגשים עם התושבים והגורמים הרלוונטיים, מינוי רכז מהמועצה לביצוע המשימה.

השתלבות עם כלים אחרים - כלים אפשריים

 • סקר ערכי טבע, נוף וחקלאות

 • מפגשי דיאלוג

 • גיבוש שפה עיצובית אחידה

 • הבלטת ערכי טבע נוף ומורשת במועצה

 • ניהול אקולוגי (במידה ורוח המקום כוללת ערכי טבע או ממוקמת באזורים רגישים)

מדדים לבחינת הצלחת הפרויקט/הכלי

 • יישום ההמלצות לשימור והעצמה של מאפייני "רוח המקום" שנכללו במסמך המסכם.

 • הטמעה של עקרונות תכנון ועיצוב ההולמים את שימור וחיזוק "רוח המקום" בתכניות אב, בתכניות סטטוטוריות ותכניות פיתוח.

 • סקר הבוחן את מידת ההזדהות של התושבים עם מרכיבי "רוח המקום" שנבחרו.

מדריכים נלווים רלוונטיים
במידה ורוח המקום כוללת ערכי טבע שרוצים לשמר יכולים לסייע המדריכים הבאים:

 • מדריך להכנת תיק ממשק

 • מדריך לשיקום אקולוגי